คลังเก็บป้ายกำกับ: #ยาแผนโบราณ

ยาแผนโบราณ

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มีพืชสมุนไพรเป็นส่วนผสมในกระบวน การผลิต ยาแผนโบราณ โดยมีการนำพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาแปรสภาพ และนำออกจำหน่ายในรูปยาเม็ด แคปซูลหรือยาผง อย่างเช่น โสมอัดเม็ด ใบแปะก๊วยอัดเม็ด Slot ยาแก้ไอมะแว้ง แคปซูลฟ้าทะลายโจร ยาลม ยาหอม ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันยาแผนโบราณได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแส ของคนที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก กลัวผลข้างเคียงและสารตกค้างจากยาที่ทำจากสารเคมี ซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางการรักษา เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบันแล้ว ยาแผนโบราณมีราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย ทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ ธุรกิจยาแผนโบราณจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การผลิตยาแผนโบราณอาจจะเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีปริมาณการผลิตไม่่ มาก เน้นผลิตตำรับยาแบบง่ายๆ ไปจนถึงโรงงานผลิตยาแผนโบราณขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักร ทันสมัยมาช่วยในการผลิต ผู้ผลิตยาแผนโบราณส่วนใหญ่่มักจะเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยตัวเอง หรือ Slotจำหน่ายผ่านร้านขายยาแผนโบราณหรือร้านขายยาทั่วไปก็ได้เช่นกัน Slot

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณ

การขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

 1. การขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง/หรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้น
  ทะเบียนตำรับยาตามแบบ ย.บ.8 ยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
  (One Stop Service Center) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Slot
 2. การยื่นขอตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
  และยา เรื่อง Slot หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับ Slot
  มาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศฯ
 3. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาให้ใช้ตามแบบ ย.1 ยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
  สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) สำนักงานคณะกรรมการอาหาร Slot
  และยา

Traditional medicine refers to drugs Slot containing medicinal plants as ingredients in the production process by converting those medicinal plants. And released in the form of tablets Capsules or powdered pills, such as ginseng tablets, ginkgo leaves pellets Maweng cough medicine Capsules and paniculata, medicine, SlotSlotwind, fragrant medicine, etc., which is nowadays traditional medicine has rapidly increased in popularity from the current. Of people who turn their attention to health They are increasingly turning to natural products for fear of side effects and chemical drug residues .Slot Which in addition to having medicinal properties As well as modern medicine Traditional medicine is also cheaper. Making it no surprise that The traditional medicine business is growing rapidly. Traditional medicine production may start from a small household industry, focusing on simple drug formulations. To a large factory producing traditional medicine Used machines To help in production Most traditional drug manufacturers tend to distribute themselves. Or sold through traditional drugstores or pharmacies as well Slot

Traditional medicine registration process

 • Requesting permission to produce a sample drug / or order a sample drug into the Kingdom for requesting Slot
 • Register of drug formulas according to the YorBor.8 form, submit an application at the comprehensive health product service center.
 • (One Stop Service Center) Food and Drug Administration
 • Submitting a request for microbial analysis According to the announcement of the Food Committee Slot
 • And drugs on the criteria for the registration of traditional drug recipes about
 • Microbial and heavy metal contamination standards at the places specified in the Notification
 • Submitting an application for drug identification, use form Yor 1, submit an application at a product service center
 • Comprehensive Health (One Stop Service Center), Food Commission
 • And medicine

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / Slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

การแบ่งประเภทของยา

การแบ่งประเภทของยา ประเภทของยาสามารถแบ่งได้ในหลายแบบ อาจแบ่งตามลักษณะวิธีการใช้ยา เช่น ยาใช้ภายนอก และยาใช้ภายใน โดยการรับประทานแบ่งตามลักษณะของยา เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาฉีด และยาทา แบ่งตามสรรพคุณของยา เช่น กลุ่มยาแก้ไข้ แก้ปวด กลุ่มยาแก้ไอ กลุ่มยาปฏิชีวนะ และแบ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติยา

การแบ่งประเภทของยาตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ยา” ว่าหมายถึง “วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ โดยมุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์” โดยแบ่งประเภทของยาออกเป็น ๔ ประเภทใหญ่ๆ คือ

๑. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใช้รักษาโรคแผนโบราณในคนและสัตว์ ทั้งนี้ ยาชนิดนี้ จะต้องเป็นยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณอย่างถูกต้อง โดยยาแผนโบราณมีทั้งหมด ๑๖ รายการ ได้แก่ ยามหานิลแท่งทอง ยาเขียวหอม ยาเหลืองปิดสมุทร ยาจันทน์ลีลา ยาประสะมะแว้ง ยาหอมอินทจักร์ ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาธาตุบรรจบ ยาประสะกะเพรา ยาเทพมงคล ยาประสะกานพลู ยาตรีหอม ยาประสะจันทน์แดง ยาหอมนวโกฐ ยาประสะไพล และยาอำมฤควาที

๒. ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาที่ใช้รักษาโรคแผนปัจจุบันทั้งในคนและสัตว์ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวด  ยาแก้แพ้ ยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบันจะถูกจัดหมวดย่อยของยาตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการใช้และการเข้าถึงยาของประชาชนได้ เช่น ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาบรรจุเสร็จซึ่งบรรจุในภาชนะหีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้และมีฉลากครบถ้วน

๓. ยาสามัญประจำบ้าน หมายถึง ยาที่เป็นทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ที่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคัดเลือกว่าเป็นยาที่เหมาะสม ราคาประหยัด และมีความปลอดภัยที่ประชาชนสามารถซื้อจากร้านขายยา ร้านขายของชำ หรือสถานที่ทั่วไปอื่นๆ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตขายยา เพื่อให้ประชาชนนำมาใช้ ได้ด้วยตนเอง ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย

๔. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แบ่งประเภทยาจากสมุนไพรเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่

๑) ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ขนาด และวิธีใช้ ที่เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา
๒) ยาจากสมุนไพรแผนโบราณ หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ขนาด และวิธีใช้ที่เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา และมีการพัฒนารูปแบบยาไปจากเดิม
๓) ยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องจากยาแผนโบราณ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีตัวยาสำคัญอยู่ในลักษณะยากึ่งสังเคราะห์
๔) ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาใหม่ หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่ได้วิจัยพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนได้ตัวยาสำคัญ อยู่ในลักษณะสารบริสุทธิ์ซึ่งทราบสูตรโครงสร้างที่ชัดเจน การใช้ยากลุ่มนี้ต้องมีระบบติดตาม เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับ อาการไม่พึงประสงค์ เมื่อใช้ในผู้ป่วย 

การแบ่งประเภทของยา

Classification of legal drugs
The Drug Act, B.E. 2510 has given the meaning of the word “drug” means “objects certified in drug texts announced by the Minister. It is intended for use in the diagnosis, therapy, mitigation,

 1. Traditional medicine means a drug used to treat traditional disease in people and animals. However, this drug must be a drug that is properly registered as a recipe for traditional medicine. There are 16 traditional drugs in total, including Mahanil drug, gold stick, green medicine, fragrant yellow medicine, Pid Samut Ya, Chan, Leelaya, Prasamaweng.
 2. Modern medicine means drugs used to treat modern diseases in both humans and animals, such as antipyretic drugs, pain relievers, antihistamines, traditional drugs and modern drugs are classified according to the law. To control the use and access of drugs of the people such as dangerous drugs, specially controlled drugs Prepackaged drugs, which are packaged in sealed or sealed containers and labeled.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาสมุนไพรกับยาแผนโบราณต่างกันอย่างไร

ยาสมุนไพรกับยาแผนโบราณต่างกันอย่างไร นำคำตอบมาจากอรรถาธิบายของ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า “ยาสมุนไพร” หมายความถึงยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ ตั้งแต่โบราณก็ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางยามากมาย ซึ่งเชื่อกันอีกด้วยว่า ต้นพืชต่างๆ เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้นทั้งนี้ ยาสมุนไพรได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขายยา และไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา แต่หากนำยาสมุนไพรมาบรรจุถุงปิดฉลาก ก็อาจเข้านิยามและถูกตีความเป็น”ยาแผนโบราณ”ได้ ดังนั้นการขายยาสมุนไพรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขาย และไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา จึงต้องขายในสภาพธรรมชาติ ไม่มีการแปรสภาพ หรือปิดฉลากระบุซึ่งสรรพคุณใดๆ

“ยาแผนโบราณ” หมายความถึงยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบำบัดโรคซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือรัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ เช่น ใบแป๊ะก๊วย หากมีลักษณะเป็นใบไม้ตามธรรมชาติจะจัดเป็นยาสมุนไพร แต่หากแปรสภาพโดยนำมาบดเป็นผงและบรรจุในแคปซูล จะจัดเป็นยาแผนโบราณ ซึ่งต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณก่อนจึงจะจัดจำหน่ายได้ยาแผนโบราณก่อนจะขายต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณก่อน

และเมื่อได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วจะมีเลขทะเบียนยา หรือทะเบียนยาเลขที่ หรือ Reg. No. ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข เช่น เลขทะเบียนยาที่ G108/40 หรือทะเบียนยาเลขที่ G 108/40 หรือ Reg. No. 108/40 (ไม่มีกรอบ อย. เหมือนที่พบในผลิตภัณฑ์อาหาร)ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปรากฏมีความหมายดังนี้ G หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ ที่ผลิตในประเทศ, H หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ที่แบ่งบรรจุ, K หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ, L หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่ผลิตในประเทศ, M หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่แบ่งบรรจุ และ N หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นมาตรการควบคุมกำกับตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ ผู้บริโภค

ยาที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเหล่านี้ผู้บริโภคสังเกตได้จากการสังเกตการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ นอกจากจะเสี่ยงต่อการรักษาที่ไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจพบการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ หรือยาแผนปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ จึงพึงจำไว้ว่า อ่านฉลากยาทุกครั้ง สังเกตเลขทะเบียนยา ไม่หลงเชื่อคำโฆษณา

ยาสมุนไพรกับยาแผนโบราณต่างกันอย่างไร

“Traditional medicine” means a drug intended for use in the practice of traditional medicine. Or treatment of disease which is in the textbook of traditional medicine announced by the Minister Or the Minister declared a traditional medicine Or drugs that have been authorized to register as a traditional medicine, such as ginkgo leaves, if it looks like a natural leaf, it is classified as a herbal medicine But if transformed by being ground into powder and packed in capsules Will be classified as traditional medicine Which must be registered for traditional medicine recipes before they can be distributed. Traditional medicine before selling must first request for traditional drug recipe registration.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแผนโบราณคืออะไร

ยาแผนโบราณคืออะไร ยาแผนโบราณคือยาที่ปรุงขึ้นเพื่อใช้ในการบรรเทาหรือรักษาตามแบบฉบับของแพทย์แผนโบราณ

ยาที่เป็นสมุนไพรจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุ ยาแผนโบราณมีทั้งยา ผลิตในประเทศและยาสั่งจากต่างประเทศ

ยาแผนโบราณที่ถูกต้องต้องมีเลขทะเบียน สูตรของยาอยู่บนฉลาก เลขทะเบียนตำรับยาประกอบด้วย G หรือ H

   หรือ K หรือ L ตามด้วยเลขทะเบียนและปีที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาเช่น G 5/39 หมายถึงยาที่

   ผลิตในประเทศทะเบียนเลขที่ 5, 1996 เป็นต้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่ได้จดทะเบียนเนื่องจากอาจ

   มียาอันตรายเช่นยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์เป็นต้น

    การเลือกยาแผนโบราณ

      ซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณทุกครั้ง โดยต้องมีใบอนุญาตและยาแผนโบราณนั้นต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา

      อย่าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

      ซื้อยาแผนโบราณที่มีฉลากและข้อความด้านล่าง
            1. ชื่อยาและเลขทะเบียนยาหรือรหัส
          2. ปริมาณยาที่สามารถใช้ได้
          3. ตัวเลขหรือตัวอักษรระบุเวลาในการผลิต
          4. ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดและสถานที่ผลิตยา
          5. วันเดือนปีที่ผลิตยา
       
ยาแผนโบราณคืออะไร

Traditional medicine is a drug that is prepared for use in the relief or treatment of traditional medicine.

       Medicines which are herbs from plants, animals or minerals. Traditional medicine contains both drugs. Locally produced And drugs ordered from abroad

       A valid traditional medicine must have a registration number. The recipe of the drug is on the label. The drug formula registration number consists of letters G or H.

       Or K or L followed by the ordinal number Registration And over the year of registration of drug formulas, for example, G 5/39 means drugs that

       Domestically produced, registered No. 5, 1996, etc. Please avoid the use of unregistered drugs as it may

       Contains harmful drugs, such as bolus containing steroids, etc.

        Selection of traditional medicine

          Always buy from a traditional pharmacy. Which must have a license and that traditional medicine must have the drug formula registration number

          Do not buy from a car dealer.

          Buy traditional medicine with the label and text below.
                1. Drug name and drug registration number or code
              2. The amount of the drug contained
              3. No. or letter indicating the production time
              4. Name of manufacturer and province and location of drug production site
              5. Date, month, year of manufacture of the drug.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

การขึ้นทะเบียนตำรับยา มาตรา 79 ผู้รับอนุญาตผลิตยาหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือสั่งยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องนำยาไปขอขึ้นทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่และเมื่อได้รับใบทะเบียน
รับยาแล้วผลิตยาหรือจะนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา 79 ทวิมิให้นำบทบัญญัติมาตรา 79 มาใช้บังคับ
(1) ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปซึ่งไม่ใช่ยาสำเร็จรูป
(2) ยาสมุนไพร
(3) สิ่งส่งตรวจที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเบิกยาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฏกระทรวง
(4) ยาที่ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 80 การขอขึ้นทะเบียนยามาตรา 79 ต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชื่อยา
(2) ชื่อและปริมาณของสารที่เป็นส่วนประกอบของยา
(3)

ขนาดบรรจุภัณฑ์
(4) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของยาแผนปัจจุบัน ในกรณีของวิธีการวิเคราะห์ภายนอก
รัฐมนตรีประกาศ
(5) ฉลาก
(6) เอกสารกำกับยา
(7) รายการอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
มาตรา 81 การแก้ไขทะเบียนรายการยาให้ได้รับอนุญาตจากลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่
มาตรา 82 การขอขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขทะเบียนรายการยาและการออกใบรับรองสำคัญ
การขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขทะเบียนรายการยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 83 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนยา เมื่อคณะกรรมการเห็นเช่นนั้น
(1) เป็นยาตามมาตรา 72 (1) หรือ (6)
(2) การขอขึ้นทะเบียนยาไม่เป็นไปตามมาตรา 80 และมาตรา 82
(3) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตามใบสั่งแพทย์ ไม่สามารถเชื่อถือคุณสมบัติหรืออาจ
ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

Section 79 Drug manufacturing licensee or person permitted to import or order drugs into the Kingdom
Anyone wishing to produce or order modern or traditional drugs into the Kingdom. Bring the drug to apply for registration with the competent official and after receiving the registration certificate
receive the drug and produce drugs or can bring or order into the Kingdom.
Section 79 bis, the provisions of Section 79 shall not apply.
(1) Drugs which are pharmaceutical chemicals or semi-finished pharmaceutical chemicals that are not finished drugs
(2) Herbal drugs
(3) Specimens licensed to produce or bring or order into the Kingdom To request
register for drug withdrawal in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministry of Law.
(4) Drugs permitted to be brought or ordered into the Kingdom in accordance with the criteria and methods
and Conditions that the Minister with the approval of the Committee announced in the
Government Gazette
Section 80 The application for drug registration, Section 79 must provide the following details:
(1) Drug name
(2 ) Name and amount of the constituent drug

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาหอมทิพโอสถ

ยาหอมทิพโอสถ ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตูรตำรับ ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย ยาหอมทิพโอสถ UFABET8282

 1. ดอกพิกุล ดอกบนุ นาค ดอกสารภีดอกมะลิเกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา
  ดอกบัวจงกลนีหัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนข์ าว แก่นจันทนเ์ทศ
  กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านน้าํ เหง้ากระชาย
  หัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสรุ ามฤต ลำต้นข่าต้น ลูกจันทน์ดอกจันทน์
  หนักสิ่งละ 4 กรัม
 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
  โกฐชฎามังสีหนักสิ่งละ 2 กรัม
 3. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาตั๊กแตน เทยีนเยาวพาณี UFABET8282
  เทยีนสัตตบษุ ย์ เทยีนเกล็ดหอย เทยีนตากบ หนักสิ่งละ 1 กรัม
 4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม
  คำแนะนำ
  แก้ลมวิงเวียน
  ขนาดและวิธใีช้ UFABET8282
  ชนดิผง
  รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ ทกุ 3 – 4 ชั่วโมง
  ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง
  น้ำกระสายยาที่ใช้
  น้ำดอกไม้หรอืน้ำสก

ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตูรตำรับ
ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย

 1. ดอกพิกุล ดอกบนุ นาค ดอกสารภีดอกมะลิเกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา
  ดอกบัวจงกลนีหัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนข์ าว แก่นจันทนเ์ทศ
  กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านน้าํ เหง้ากระชาย
  หัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสรุ ามฤต ลำต้นข่าต้น ลูกจันทน์ดอกจันทน์
  หนักสิ่งละ 4 กรัม UFABET8282
 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
  โกฐชฎามังสีหนักสิ่งละ 2 กรัม
 3. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาตั๊กแตน เทยีนเยาวพาณี
  เทยีนสัตตบษุ ย์ เทยีนเกล็ดหอย เทยีนตากบ หนักสิ่งละ 1 กรัม
 4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม
  คำแนะนำ
  แก้ลมวิงเวียน
  ขนาดและวิธใีช้
  ชนดิผง
  รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ ทกุ 3 – 4 ชั่วโมง
  ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง
  น้ำกระสายยาที่ใช้
  น้ำดอกไม้หรอืน้ำสก UFABET8282
ยาหอมทิพโอสถ
ยาหอมทิพโอสถ

Hom Thip Osot Pharmaceutical Powder, Powder, Powder (Hospital), Tablet (Hospital)
Stu Rao in powder 142 grams contains

 1. Phikul flower, Burapha flower, Saraphi flower, Jasmine flower, Bua Luang pollen, Ylang-ylang flower, Champa flower UFABET8282
  Jong Konnee lotus, Thai water chestnuts, Fang Kaen Kaen, Kaen Chan Than Than, Kaen Chan Than Chan, Kaen Chan Thot
  Krisana, erect bark, cinnamon bark, Somkul Waeng bark, sweet potato stalks, water stalks Krachai rhizome UFABET8282
  Hua Praewhom, Thai flowers, licorice root, Sarumarit root, galangal, sandalwood tree, sandalwood, weight 4 g each Turtlenecks Korphatthawg Phuttha Phuttha Khothadamang, weight 2 g each.
 2. Black and red. Pew Gene Bug Bug Pour Gene Yaowapanee
  Tae Gene Sattapasu, Pour Gene with 1 gram each.
 3. Bimsen weighing 2 grams. Solve the wind, dizziness.
  Size and method of use. Chon Di Powder UFABET8282
  Eat 1 – 1.4 g each time dissolve the drug when symptoms 3 – 4 hours
  should not exceed a day. 3 times

  Nam Dok Mai or Sok

Powder, powder, tablet, powder (Hospital), Tablet (Hospital)
Stu Rao
in 142 grams of powder contains

 1. Phikul flower, Burapha flower, Saraphi flower, Jasmine flower, Bua Luang pollen, Ylang-ylang flower, Champa flower UFABET8282
  Jong Konnee lotus, Thai water chestnuts, Fang Kaen Kaen, Kaen Chan Than Than, Kaen Chan Than Chan, Kaen Chan Thot
  Krisana, erect bark, cinnamon bark, Somkul Waeng bark, sweet potato stalks, water stalks Krachai rhizome
  Hua Praewhom, Thai flowers, licorice root, Sarumarit root, galangal, sandalwood tree, sandalwood, weight 4 g each Turtlenecks Korphahtaggotha ​​Kotha Ta Phuttha Phuttha Khothadamang, weight 2 g each.
 2. Black and red genes, White genes, Paddy genes. Pew Gene Bug Bug Pour Gene Yaowapanee
  Tae Gene Sattapasu, Pour Gene with 1 gram each.
 3. Bimsen weigh 2 grams. Solve the wind, dizziness.
  Size and method of use. Chon Di Powder
  Eat 1 – 1.4 g each. Dissolve the drug when symptoms 3 – 4 hours
  should not exceed a day. 3 times UFABET8282
  Used medicine water
  Nam Dok Mai or Sok

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาหอมทิพโอสถ

ยาหอมทิพโอสถ วัตถุส่วนประกอบดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกบัวจงกลนี หัวแห้วไทย กระจับ ฝาง จันทน์ขาว จันทร์เทศ 
กฤษณา ชะลูด อบเชย สมุลแว้ง สนเทศ วานน้ำ กระชาย เปราะหอม ดอกคำไทย ชะเอมเทศ สุรามฤต ข่าต้น ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ ๔ ส่วน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว  UFABET8282
โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ ๒ ส่วน เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน 
เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ การบูร หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ชะมดเช็ดพิมเสน หนักสิ่งละ ๒ ส่วน UFABET8282

วิธีทำชนิดผง บดเป็นผง ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณแก้ลมวิงเวียน ละลายน้ำดอกไม้ หรือน้ำสุก

ขนาดรับประทานชนิดผง ครั้งละ ๑/๒-๑ ช้อนกาแฟ ชนิดเม็ด ครั้งละ ๕-๗ เม็ด

ขนาดบรรจุชนิดผง ๑๕ กรัม ชนิดเม็ด ๓๐ เม็ด

ยาหอมทิพโอสถ

Homthip Osot medicine Composition objects Phikul flower, Bunnag flower, Saraphi flower, Jasmine flower, Bua Luang pollen, Ylang-nga flower, Chokklnee lotus, Thai water chestnuts, Fang Krachin, Chan Thet
Krisana Chalood, cinnamon, Somul Waeng, Wan Nam Khachai Praewhom, Dok Kham Thai, licorice, Marit spirits, sandalwood tree, weight of 4 parts each, kotho, kothakoma, Kosolhoba, Kosi chiang, Khotchulalumpampha, Kosolka Kaek, Kosolpha, Kosolpha, Khottadaeng, Khottamang, weight, 2 parts each Tien Ta Bachat UFABET8282
Tianyawaphanee Thian Pattabut Klhoi, Tien Takaba, Camphor, 1 part weight, civet wiping borneol, 2 parts weight. UFABET8282

How to do it Powder ground granular powder, granular powder, heavy granular, 0.2 g each.

Properties Solve the wind dizzy Dissolve flower water Or warm water

Eating size Powder, 1 / 2-1 time spoon coffee granules 5-7 tablets each time

Package size Powder 15 grams and 30 tablets UFABET8282

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ท่านให้เอา ข้าวสารคั่ว ๑ เกลือทะเล (คลือใส่แกง) ๑พริกไทยร่อน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่งนี้เอาอย่างละเท่าๆ กันนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่เมืดพุทร ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เมืด วันละ๓ เวลา ก่อนอาหารเซ้ำ-เย็น และก่อนนอนแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ทำให้มีสุขภาพอนามัยดี ภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือนท่านให้เอา หัวแห้วหมู ๑ พริกไทยร่อน ๑ ต้นเหงือกปลา
หมอ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่ๆ กัน นำมาตากให้แห้ง ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เมืด เวลาก่อนอาหารเข้า-เย็น และก่อนนอนแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วยาแก้โรคนานาชนิด
ก่นให้เอา เขากวางบำ ㆍ ท่อน นำมใส่กระป๋องโอวัลติน ที่เจาะไ

แล้วปิดฝาสมด้วยไฟแกลบ จนขากวางนั้นดำเป็นถ่าน แล้วนำไปใช้ยารักษาโรคนานาชนิด คื แก้โรคบาดทะยัก แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้พิษงูกัดใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้น้ำยกาที่เป็นแผล โรคหายแลฯ ใช้เป็นยาถอนพิษไข้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แก้ไขทับระดูและระดูทับไข้ ใช้เขากวางนั้นฝนกับน้ำซาว
ข้าว ใช้น้ำยรับประทาน โรคหายแลฯ แก้โรคเริม งูสวัด ขยุ้มตื่นหมา-ไฟลามทุ่ง ใช้เขากวางนั้น ฝนกับน้ำผสกับดินสอพอง ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล โรคหายแลฯ แก้พิษไฟลวกน้ำร้อนลวกน้ำมันลวก ใช้เขากวางนั้น ฝนกับสุราใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล หายแลฯ แก้โรคปวดฟัน ปวดหู ใช้เขากวางนั้นฝนกับน้ำฝนแทรกพิมเสน ใช้ทาที่ปวดฟัน ใช้หยอดหูโรคหายแลฯ ใช้รักษาโรคเจ็บตาของสัตว์ทุกชนิด ใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้น้ำยาทาโรคหายแลฯ แก้โรคมะเร็วภายนอกใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล โรคหายแลฯ

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย
ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย

The medicine for emaciation is less strong. You give 1 roasted rice, 1 sea salt (curry paste), 1 sifted pepper, and 3 of these drugs. Together to pound thoroughly mixed with real honey Making a great-sized bolus when Phuttha Use 1 time per time, 3 times a day, before meal – dinner. And before bed, cure the disease, emaciation, less strength

Make it healthy Within no more than 3 months, he had to take the head of the water chestnuts, 1 pepper sifted, 1 fish gills, 1 doctor, all 3 drugs. Use 1 time per time, before dinner – dinner. And before bed, cure the disease, emaciation, less strength Has a powerful and powerful result Has been used to treat a lot of good results. Elixir of various kinds
crunch, take some antler ㆍ milk tube into a can of Ovaltine. Drill.

Then close the lid with a light husk. Until the legs of the deer are black as charcoal And applied to the drug to treat many kinds of diseases as well as to cure tetanus Neutralize animal bites To cure snake bites, use antler, rain and create, use drugs that are wounds, healed disease, and use as antidote for both children and adults. Correct menstrual and menstrual fever Use that antler in the rain and rinse water

rice Using water, eating, cured disease and cure herpes zoster, frightened dog – erysipelas. Use that antler Rain and water Apply to the area where the wound is cured Use that antler Fon and alcohol are applied to the wounded area and healed, cure disease, toothache, earache, and use that antler. Apply to toothache Using ear drops, the disease has disappeared. Used to treat eye pain in all animals. Use that antler, rain and erect, use a liquid to apply the disease and disappear. Cure the disease quickly outside. Use that antler, rain and erect. Apply the wound area Disease cured.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / gclub

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ ท่านให้เอา หัวยข้าวเย็นทั้ง ๒ (คือ หัวยาข้าวเย็นเหนือ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ กำมะถันเหลือง ๑ กำแพงเจ็ดชั้น๑ ทองพันชั่ง ๑ ชะเอมเทศ ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑๐ บาทเท่กันนำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาเวลาหลังอาหารวันละ ๓ เวลา
แก้โรคหัวใจโต ซึ่งมีอกรหัวใจเต้นผิดปกติ อ่อนเพลียเหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ท่านให้เอา ต้นไมยราบ (อาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างให้สะอด สับเป็นชิ้นตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลืองใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชาแก้โรคหัวใจสั่นหรือหัวใจเต้นแรงผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วท่านให้เอา ต้นและใบบัวบก จำนวนมากพอสมควรนำมาล้างน้ำให้สะอาดตำให้แหลก

คั้นเอาน้ำ ผสมกับน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ พอมีรสหวานเล็กน้อยใช้รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๓ เวลา ติดต่อกันประมาณ ๗-๑๐ วันแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอคารเจ็บปวดที่หน้าอกข้างซ้าย หายใจขัด เหนื่อยงย อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลา ได
ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว

ท่านให้เอา หัวผักกาดขาวสด (หัวไช้เท้า นำมาล้างน้ำให้สะอาด ปอกเปลือกแล้วใช้จิ้มน้ำผึ้งแท้ รับประทานครั้งละ ๑ หัว เวลาเช้า-เย็น ทุกวันประมาณ ๑๕ วันแก้โรคหัวใจ ได้ผลดีอย่างซะงัดนักแลฯ เมื่อหายโรคแล้วให้ใส่บาตรพระ ๕ รูป อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วย

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ

An ancient heart remedy, you have to take the 2 cold rice heads (ie Hua Ya Khao Yen Nuea 1 The drug head, Southern rice 1, sulfur yellow 1, Kamphaengjet Chae 1, Tong Phanchang 1, licorice 1, all 6 of these drugs, the weight of 10 baht is cool, put in a clay pot, boiled with enough water. Use the solution for eating 1 cup of tea time after meals 3 times a day. Which has an irregular heartbeat Tiredness, breathlessness, to disappear Has been consistently good results.

You have to take the mimosa (Uncle and the roots) and wash it. Chopped into pieces, dried in the sun. Roasted light to cook yellow, use it to brew with hot water. Eat different tea to cure heart palpitations or an irregular heartbeat Has a powerful and powerful result Had been used to maintain good results Asiatic plants and leaves A large amount of water is washed thoroughly and crushed.

Juice Mix with brown sugar or white sugar. When it has a slightly sweet taste, it is used to eat 1 glass per time, 3 consecutive times a day, about 7-10 days to cure heart disease. Which has pain in the left chest, exhaustion, exhaustion, exhaustion and sweat all the time Dai
Strong results and strong results. I used to treat myself completely.

You give me Fresh white radish (radish is rinsed thoroughly. Peeled and dipped in real honey. Eat 1 head each time in the morning and evening every day for about 15 days to cure heart disease. Get a good result After the disease is cured, put five monks alms giving to the owner of the drug as well.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / gclub

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ยาสมานมดลูก

ยาสมานมดลูก ท่านให้เอาต้นเอื้องนางทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ต้นเอื้องนามีลักษณะใบหนาและสั้น คล้ายกล้วยไม้ มีดอกใหญ่สีแดง ต้นสูงประมาณ 3-5ฟุต กับต้นแพงพวยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ตัวยาทั้ง 2 นี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำสะอาด ใส่หม้อ ดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา ทุกวันหลังจากคลอดบุตรแล้ว จนกระทั่งออกไฟแล้ว

สรรพคุณ

เป็นยาสมานมดลูก สมาแผลช่องคลอดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ยาแก้โรคคอพอก

ท่านให้เอา คางคกตายซาก1ตัว (ตากแดดให้แห้ง) กับพริกไทยร่อน 1 ถ้วยตะไล นำมาตำให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำมันงามาใส่กระทะ ทองเหลืองตั้งไว้เคี่ยวให้เดือดแล้ว จุ่มห่อยาลงในกระทะทอดน้ำมันงานั้น (พออุ่นๆ) ใช้ประคบที่เป็นคอพอก ประคบบ่อยๆ ชั่วเวลาไม่นานอาการที่เป็นคอพอกจะค่อยๆหายไป

สรพพคุณ

ได้ผลดีชะงัดนักแล

ยาสมานมดลูก

An uterine astringent You have to take the five maiden trees. (Take the whole tree to the root) The Costona leaves are thick and short. Orchids There are large red flowers, 3-5 feet tall with the five watercress trees. (Take the whole tree to the root), the two drugs are taken equally. Cleaned with clean water, put in a clay pot, boiled with enough water. Use the oral solution for 1 cup of tea daily after giving birth. Until the fire is out.

Properties

It is a uterine astringent. Vaginal wound mask to return to its original condition. Has been consistently good results.

Goiter cure

You have to bring 1 mortal toad. (Dried in the sun) with 1 cup of sifted pepper, pinwheel to pound thoroughly. Wrapped in some white cloth Bring sesame oil to the pan. Brass is set to simmer to boil. Dip the medicine wrap into the sesame oil frying pan (warm) and apply the goiter compress frequently for a short time, the goiter will gradually disappear.

Creation

It works very well.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<