ยาหอม

ยาหอม นั้นเป็นชื่อยากลุ่มยาต้นตำหรับ ที่ใช้กันมายาวนานมีจุดประสงค์หลักในการปรับสมุดลธาตุเริ่มจากธาตุลมที่เราเรียกกันว่า ยาหอม นั้นเอง เนื่องจากในตำรับมีส่วนประกอบหลักมาจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหมอหลายชนิดเช่น เกสรดอกไม้ จำพวกมะลิ พิกลุ บุนนาค สารภี เกสรบัวหลวง ดอกจำปา และอื่นๆ อีกมากมาย

วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ก่อน เริ่มนำตำรับยาหอมสำหรับบำรุงโลหิตระดูสรตีเพื่อให้มีความสุขภาพที่สมบูรณ์ และสามารถนำมาหาให้คนที่กำลังตั้งครรภ์ได้อีกด้วย บางตำรับตั้งขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของคุณสตรีที่มีครรภ์ เรียกว่ายาหอมตั้งครรภ์นั้นเอง

ยาหมอ สามารถใช้ในโรคที่เกี่ยวกับการเป็นลมดังนั้นระดับการใช้ยาหอมจึงมีตั้งแต่การใช้อย่างง่ายๆ จนไปถึงการใช้โดยผู้ประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทย สามารถพบเห็นได้โดยร้านค้าทั่วไปในชีวิตประจำวัน ยาหอมเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใครๆก็มีติดบ้านไว้ โดยสะเพราะที่มีคนสูงอายุอยู่ด้วย ต้องยิ่งมีไว้

ยาหอมส่วนใหญ่ระบุสรรพคุณทั่วไปใช้แก้ลมวิงเวียน ได้เหมือนกัน แต่องค์ประกอบในสูตรตำรับมีความจำเพาะที่สามารถนำมาใช้ปรับสมดุลตามหลักการแพทย์แผนไทยสำหรับวัยทำงาน ดังนี้คือ

ยาหอม

Aromatic medicine is the name of the original drug group. That has been used for a long time, the main purpose of adjusting the periodic book, starting with the wind element, which we call the medicine fragrant itself, because the main ingredient comes from herbs that have many fragrances, such as jasmine flower pollen. Bunun Nak, Saraphi, Lotus Stamen, Champa flower and many more.

Way of life of Thai people since before Began to use aromatic medicine for menstrual blood nourishment for complete health And can be brought to people who are pregnant as well Some recipes have been set up to look after your health for pregnant women. Called the medicine that pregnant women

Medicines can be used in fainting related diseases, so the level of aromatic medication can range from simple use. Until reaching the use by Thai traditional medical practitioners Can be seen by general shops in everyday life Aromatic medicine is a common medicine that everyone has at home. Because the elderly are also present Must have more

Most aromatic medicines specify general properties, can be used to cure dizziness, but the components in the recipe have specificity that can be used to balance according to the principles of Thai medicine for working age, as follows:

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ลูกอมชื่นจิตต์ – หมอหวาน

ลูกอมชื่นจิตต์ – หมอหวาน สมุนไพรพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร  เนื่องจากสมุนไพรพื้นบ้านหาได้ง่าย ราคาถูก สรรพคุณมากมาย  จึงนำมาใช้ทดแทนการใช้ผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกอม  อีกทั้งยังมีสี กลิ่น รสชาติจากสมุนไพร  ลดการเติมสี กลิ่น รสชาติสังเคราะห์ทำให้สุขภาพของผู้บริโภคมีความปลอดภัย  เหมาะสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อคนรักสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่สามารถนำวัตถุดิบ ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น  เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน  ลดปัญหาการว่างงานและการทำงานพลัดถิ่นตามที่ต่างๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมขนมหวาน

ประวัติการใช้สมุนไพรในประเทศไทย

ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญงอกงามของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่ มากมายเป็นแสนๆ ชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูก บางชนิดก็ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สมุนไพรหลายชนิด ถูกนำมาใช้ในรูปของยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ รากฐานของวิชาสมุนไพรไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ เพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อพยพถิ่นฐานมาจากบริเวณเทือกเขา อัลไตน์ประเทศจีน มาจนถึงประเทศไทยในปัจจุบัน จึงมีส่วนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ตลอดจนการบำบัดรักษาโรคจากประเทศอินเดียเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าได้อาศัยคัมภีร์อายุรเวทของอินเดียเป็นบรรทัดฐาน คือ การวินิจฉัยโรค  ชื่อสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคมีเค้าชื่อของภาษาบาลีสันสกฤตอยู่ไม่น้อย เช่นคำว่า มะลิ (ภาษาสันสกฤตว่า มัลลิ) เป็นต้น

มีผู้ประมาณว่าในแต่ละปีมีผู้ใช้สมุนไพรในประเทศเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท (สมุนไพรเหล่านี้ได้มาจากทั้งในประเทศ และนำเข้าจากนอกประเทศโดยเฉพาะ จีน เกาหลี และอินเดีย) ทั้งนี้เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้ต้องมีการรณรงค์ให้มีการปลูกเป็นสวนสมุนไพรขึ้น ในปีพุทธศักราช 1800 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งนับเป็นยุคทองของสมุนไพรไทย สวนป่าสมุนไพรของพระองค์ใหญ่โตมากอยู่บนยอดเขาคีรีมาศ อ.คีรีมาส จ.สุโขทัย มีเนื้อที่หลายร้อยไร่ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ เป็นป่าสงวนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจ

ต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นว่าสมุนไพรเป็นทั้งยาและอาหาร

ประจำ ครอบครัว ชาติจะเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยครอบครัวเล็กๆ ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สวนสมุนไพรขึ้นในประเทศในปีพุทธศักราช 2522 โดยทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการรวบรวมศึกษาค้นคว้า ในเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรทุกด้าน เช่น ด้านวิชาการทางชีววิทยา ทางการแพทย์ การบำบัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพืชที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดโครงการพระราช ดำริ สวนป่าสมุนไพรขึ้นมากมายหลายแหล่ง อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อหาสาระสำคัญของสมุนไพรที่มีพิษ ทางเภสัชมาสกัดเป็นยาแทนยาสังเคราะห์ที่ใช้กันในปัจจุบัน

คนไทยไม่เพียงแต่ใช้พืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรคเท่านั้น แต่ได้นำมาดัดแปลงเพื่อบริโภคในรูปของอาหาร

และเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ “สมุนไพรที่นำมาใช้เป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ”

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นมีรากฐานมานานนับร้อยนับพันปี อารยธรรมต่างๆ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ในการแสดงถึงชาติ แสดงถึงเผ่าพันธุ์ และความเป็นผู้ที่เจริญแล้ว สิ่งหนึ่งที่แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีก็คือ ศิลปะที่ผสมผสานและผูกพันอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยนั่นเอง ศิลปะดังกล่าวนี้รวมไปถึงเรื่องการกินอยู่ด้วยอาทิ เช่น การจัดตั้งสำรับ และการประกอบจัดอาหาร ก็ไม่เพียงเพื่อความอร่อยลิ้นอย่างวิเศษเพียงประการเดียว  ยังมีความสวยงามในการจัดแต่งเป็นองค์ประกอบของอาหารให้งามตายิ่งขึ้นไปอีก  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เครื่องดื่มของไทยนั้นจะแฝงไว้ด้วยเจตนารมณ์ให้ ผู้ดื่มได้ซึมซับทั้งรสชาติและคุณประโยชน์ไปพร้อมๆ  กันอย่างชาญฉลาดหากจะสืบสาวถึงความเป็นมาของเครื่องดื่มสมุนไพรก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัย พุทธกาล มีน้ำชนิดหนึ่งเรียกว่า “อัชบาล” หรือ น้ำปานะ ซึ่งพระสงฆ์สามารถฉันน้ำชนิดนี้ได้ตลอดทั้งวันแทนการขบเคี้ ยวอาหาร หลังมื้อ เพลตามบัญญัติของพุทธศาสนา น้ำปานะนี้ใช้สมุนไพร หรือพืชผลชนิดที่มีความเผ็ดร้อน เช่น ขิง ข่า กระทือ ตะไคร้ เป็นต้น ต้มในน้ำร้อนและผสมน้ำตาลทรายแด

คุณสมบัติของโกศเชียง

– บำรุงโลหิต ฟอกเลือด รักษาโรคโลหิตจาง

– บำรุงร่างกาย  บรรเทาอาการปวดเมื่อย

– บำรุงสมอง   

– ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

– แก้ท้องผูก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลำไส้

คุณสมบัติของอบเชย

– ต้านแบคทีเรียและไวรัส

– ช่วยลดการอักเสบ

– บรรเทาการปวดประจำเดือน

– กระตุ้นการทำงานของสมอง

– รักษาระดับน้ำตาลในเลือด

– ช่วยลดกลิ่นปาก

– อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

คุณสมบัติของชะเอมเทศ

– รักษาแผลร้อนใน

– ป้องกันโรคเกี่ยวกับตับ

– โรคไขข้ออักเสบ

– ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน

– ช่วยรักษาโค HIV

– ช่วยล้างสารพิษ

 คุณสมบัติของเหง้าขิง

– แก้อาการเมารถเมาเรือ

– แก้ปัญหาผมร่วง

– ช่วยลดอาการท้องอืด

– บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน

– บรรเทาอาการไมเกรน

– ลดการเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง

– ลดระดับน้ำตาลในเลือด

– ช่วยในการป้องกันโรคมะเร็ง

คุณสมบัติของเกล็ดสะระแหน่

– บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ

– ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัว

– ลดการกระหายน้ำ

– ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ

– ช่วยขับลม

ส่วนประกอบสำคัญ

โกศเชียง  100 มิลลิกรัม

อบเชย   100  มิลลิกรัม

ชะเอมเทศ   100  มิลลิกรัม

เหง้าขิง   10  มิลลิกรัม

เกล็ดสะระแหน่  10  มิลลิกรัม

ลูกอมชื่นจิตต์ – หมอหวาน

ลูกอมชื่นจิตต์ - หมอหวาน

The origin of herbal candy

      Local herbs developed into herbal candy products. Because folk herbs are easy to find, cheap, many properties. Therefore, it can be used as a substitute for the use of imported fruit from abroad to produce candy products. There are also herbs, colors, fragrances and flavors, reducing color additions, artificial flavors, making consumers' health safe. Suitable for dessert products for health lovers. Which is in line with the government policy that can use raw materials Agricultural products can be processed into more products Is the distribution of income to the community Reduce the problem of unemployment and working in the 

diaspora at various places As well as promoting the cultivation of herbs for use in the confectionary industry
dessert products for health lovers. Which is in line with the government policy that can use raw materials Agricultural products can be processed into more products Is the distribution of income to the community Reduce the problem of unemployment and working in the diaspora at various places As well as promoting the cultivation of herbs for use in the confectionary industry

additions, artificial flavors, making consumers' health safe. Suitable for dessert products for health lovers. Which is in line with the government policy that can use raw materials Agricultural products can be processed into more products Is the distribution of income to the community Reduce the problem of unemployment and working in the 

The features of the urn at Chiang

      - Blood maintenance, blood purification, treatment of anemia

      - Nourish the body and relieve aches

      - Brain nourishment

      - Helps to stimulate the heart.

      - Solving constipation, helping to increase moisture to the intestines.

Cinnamon properties

      - Antibacterial and antiviral

      - Helps to reduce inflammation

      - Relieves menstrual cramps

      - Stimulate brain activity

      - Maintain blood sugar levels

      - Helps to reduce bad breath

      - Rich in antioxidants

Licorice properties

      - Healing of hot sores

      - Prevention of liver diseases

      - Rheumatoid arthritis

      - Enhances immunity

      - Helps to treat HIV cows

      - Helps to flush out toxins

Properties of ginger rhizomes

      - Solve car sickness, seasickness

      - Solve hair loss problems

      - Helps to reduce flatulence

      - Relieve nausea and vomiting

      - Relieve migraine

      - Reduce the risk of high blood pressure.

      - Reduce blood sugar levels

      - Helps to prevent cancer.

Properties of mint flakes

      - Relieve dizziness

      - Helps to refresh the body, alertness

      - Reduce thirst

      - Reducing muscle contractions

      - Helps to expel

Key ingredient

      Urn Chiang 100 mg

      Cinnamon 100 mg

      Licorice 100 mg

      Ginger rhizome 10 mg

      10 mg peppermint flakes

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google
สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแผนโบราณแก้โรคต่างๆ

ยาแผนโบราณแก้โรคต่างๆ วันนี้เรามานำเสนอ ในตำรายาแผนโบราณ (เสด็จเตี่ย) มาดูกันเลยว่าเรามีอะไรมานำเสนอท่านผู้อ่านทั้งหลาย

ยาแก้โรคมะเร็งในมดลูก

ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ต้นหนอนตายอยาก ๑ รากนมแมว ๑ หัวพุทธรักษา (สีขาว) ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน เกลือทะเล (เกลือใส่แก) ๑ กำมือ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา สรรพคุณ แก้โรคมะเร็งในมดลูกได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคเส้นท้องตึงเป็นเถาดาน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นตะไครั้ ๑ ต้น ดีปลี ๑๒ ดอก พริกไทยร่อน
๓๖๐ เม็ด ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาตำเป็นผง ผสมกับน้ำผึ้งใช้รับประทานวันละ ๓ เวลาแก้โรคเส้นท้องตึงเป็นเถาดาน รับประทานอาหารไม่ได้
สรรพคุณ ลมในท้อง และบำรุงเครื่องสืบพันธุ์ให้มีสมรรถภาพแข็งแรงดีอีกด้วยฯ

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ข้าวเหนียวดำ ดิบๆ กับพริกไทยร่อน ตัวยาทั้ง
๒ อย่างนี้ เอาอย่างละ ๑ ฝาเบียร์ (อย่างละ ๑ หยิบมือ)นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ใช้รับประทานเฉพาะวันเสาร์ เวลาก่อนนอน
สรรพคุณแก้โรคเส้นท้องตึง เส้นยึด เจ็บปวด ให้หายไปอย่างชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคปวดหลังปวดเอว

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ตัวบัวบกกับซะเอม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควรนำมาตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้งแท้ 1รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา
สรรพคุณ แก้โรคปวดหลังปวดเอวให้หายไปเป็นปลิดทิ้งแลฯ

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ตันกาฝากไม้จามจุรี ๑ ฝักไม้จามจุรีแห้ง ๑ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาย่างไฟให้แห้งดีแล้ว ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซา
สรรพคุณ แก้โรคปวดหลังปวดอว เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว ได้ผล
ดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ท่านให้เอา ตันหญ้าลูกใต้ใบ (ถอนเอาทั้งตันตลอดทั้งราก)จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้งใส่หม้อดินตัมกับน้ำพอสมควร
ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชาแก้โรคปวดหลังปวดอว โรคไต ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ท่านให้เอา ลูกมะเขือขื่นสุก ที่มีสีเหลือง) จำนวนเท่าอายุของผู้ต้องการใช้ยานี้ นำมาผ่าเป็นซีก ๒ ซีก พูดเอาเฉพาะ

เมือกสีเขียวข้างใน นำไปตากแดดให้แห้ง เอาไข่ไก่ ๑ ฟองเจาะเปลือกไข่ให้เป็นรูทไข่ขาวออกเสียคงเหลือไว้เฉพาะไข่แดง แล้วนำเมือกมะเชือชื่นที่ตากแห้งแล้วนั้นมายัดใส่เข้าในไข่นั้นให้หมด ใช้ไม้กวนผสมกัน นำฟองไข่นั้นไปเผาให้ไหม้เป็นถน นำมาบดพอแหลก เทใส่ในขวดเหล้าขาว
(หล้าโรง ดองไว้ ๑ คืนใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา ทุกวันติดต่อกันประมาณ๑ เดือน โรคปวดหลังจะหายไปเคยใช้รักษาหายมามากแล้ว

ซะงัดยิ่งนักแลฯ คนมีอายุต่ำกว่ ๒๐ ปี ห้ามรับประทานยานี้อย่สงเด็ดขาด สำหรับคนที่ไม่ชอบเหล้า ทานให้เอาฟองไช่ที่เผาไหม้เป็นเถ้าถ่านแล้วนั้น บดให้ละเอียด ผสมกับน้ำ
ผึ้งแท้ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่เม็ดพุทรา ใช้รับประท่านครั้งละ ๑ เม็ด เวลาเช้าเย็นวันละ ๒ เวลา ทุกวันก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน

ยาแผนโบราณแก้โรคต่างๆ
Traditional medicine to cure various diseases

Today we present Traditional medicine to cure various diseases In the textbook of traditional medicine (the King), let’s see what we have to present to all the readers

Uterine cancer medicationOrphan Lassen 1He gave 1 North Khao Kao medicine head, 1 South Khao Kao medicine head, 1 dead worm, 1 head of cat’s milk, 1 head of canna (white color), 1 drug, all 5 of this kind, each weight 4 baht equal to sea salt (salt added to you) 1 handful Put in a

Orphan Lassen 1

Medication for stomach tighteningOrphan Lassen 1Parallel 1, you have to take 1 Takra tree, 12 Dipli trees, sifted pepper flowers360 tablets of these 3 drugs are pounding powder. Mixed with honey, eaten 3 times a day to cure stomach disease Cannot eatProperties of the

The second parallel, he took the black glutinous rice and pepper to sift the medicine.2 like this, take 1 sample for each beer cap (1 hand picked each) and bring to be precise Mixed with real honey

Medications for back pain, waist painOrphan Lassen 1Parallel 1 You have to take the Asiatic and Zaoem, both drugs like this, each moderately brought to low resolution. Mixed with real honey 1 serving 1 cup of tea

Parallel 2, you have to take 1 ton of Parachute wood pod, 1 dried Jamju wood pod. Both these drugs are grilled to dry well. Put the clay pot with boiling water. Take 1 cup of oral solutionProperties for resolving back pain, aching pain Used to treat with good results and then effectiveGood like the punters

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาเขียวหอม

ยาเขียวหอม เป็นยาแก้ไข้ตำรับหนึ่งที่แพทย์แผนไทยนิยมใช้ในเด็กที่เป็นไข้ตัวร้อน หรือจากพิษไข้ชนิดที่มีผื่น มีตุ่มน้ำขึ้น เช่นหัด อีสุกใส นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับคนที่มีอาการร้อนใน เกิดแผลในปากบ่อย ยาตำรับนี้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนื่องจากประกอบด้วยสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมหลายชนิด เช่นรากแฝกหอม เปราะหอม ใบสันพร้าหอม ใบพิมเสน และเกสรทั้ง 5 เป็นต้น ข้าพเจ้าจึงขอหยิบยกเอายาในตำรับนี้มาอธิบายในสรรพคุณ วิธีทำ วิธีใช้ และรายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ และบุคคลทั่วไปในลำดับต่อไป

วัตถุส่วนประกอบ ใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบสันพร้าหอม รากแฝกหอม เปราะหอม จันทน์เทศ จันทน์แดง ว่านกีบแรด ว่านร่อนทอง เนระพูสี พิษนาศน์ มหาสดำ รากไคร้เครือ ดอกพิกุล เกสรบุนนาค เกสรสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 1 ส่วนระย่อม หนัก 1/4 ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง
สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ ละลายน้ำสุก หรือน้ำดอกมะลิ
แก้พิษหัด พิษสุกใส ละลายน้ำรากผักชีต้ม ทั้งรับประทานและชโลม
ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ 4 – 5 ครั้ง
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ
เด็ก ครั้งละ 1 – 2 ช้อนกาแฟ
ขนาดบรรจุ 30 กรัม

ยาเขียวหอม

Green onion Is one of the antipyretic drugs that Thai traditional medicine uses in children with hot fever. Or from a fever with a type of rash With more water blisters such as measles, brilliant E, also suitable for people with heat symptoms in Frequent mouth ulcers This drug has a unique aroma because it consists of many fragrant herbs. Such as Vetiveria zizanioides, Spinach leaves, Borneol leaves and pollen, etc. I would like to bring to you the drugs in this recipe to explain in the properties, methods, methods of use and details for the benefit. Knowledge and understanding for users And the general public in the following order.

Ingredients Borneol leaves, leafy vegetables, betel leaves, betel leaves, betel nut leaves, Dendrobium leaves, Vetiveria vulgaris, Nutmeg, Nutmeg, Red Sandalwood, Rhinoceros, Golden puff, Phytophthora, Maha Sarakham, Amaranthus, Dicotium flower 4 sections

How to grind into powder.
Properties, hot, hotter in thirsty, dissolve sugary water or jasmine water. Both eating and nourishing
eating 4 – 5 times a day – 1 teaspoon of coffee per adult – 1 – 2 teaspoons of coffee each time / Size: 30 grams

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้โรคมะเร็ง

ยาแก้โรคมะเร็ง ยาแก้โรคมะเร็งท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ขนานที่ ๑ กำมะถันเหลือง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔บาทเท่ากัน กะลามะพร้าวแก่(ผ่เป็น ๔ ส่วนเอา ๓ ส่วน)ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควรใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา จนน้ำยาจืดแก้โรคมะเร็งได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาหายมาสรรพคุณมากแล้ว

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา กระดูกงูหา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยา ข้าวเย็นใต้ ๑ ทิ้งถ่อน ๑ แก่นมะเกลือ ๑ มะเดื่อปล้อง ๑ต้วยทั้ง ๖ อย่งนี้เอาอย่งละท่าๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซาเวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลาสรรพคุณแก้โรคมะเร็งทุกอย่าง เป็นยาตัดรากโรคมะเร็งให้หายขาดเคยใช้รักษาหายมามากแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ท่านให้เอา ใบต้นหนอนตายอยาก หนัก ๑ บาท เปลือกต้นขนานที่ ๓ทุ่ม หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท ดินประสิว หนัก ๒ สลึง สารสัมหนัก ๑ บาท กำมะดัน หนัก ๑ บาท ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน
ครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้ากลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลาประมาณ ๓๐ วันแก้โรคมะเร็งในกระดูก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯสรรพคุณ

ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา ตันพลูแก่ๆ (พลูกินกับหมาก) ๑ ใบ พลูแก่ๆ ๑ดอกพลู ๑ รากพลู๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควรใช้น้ำยารับประทานเวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ ครั้งแก้โรคมะเร็ง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯสรรพคุณ

ขนานที่ท่านให้เอา ลูกลำโพงกาสลัก ลูกแก่ๆ) ๑ ลูกกระเบา (ลูกแก่ๆ เอาเฉพาะมล็ดใน ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ ยางไม้ตะเคียน ๑ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาอย่งละเท่ๆ กัน นำมาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง หุงด้วยน้ำมันงาบนเตาแกลบ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง)ใช้ทารักษาแผลโรคมะเร็งผิวหนังภายนอก หรือใช้ทารักษาสรรพคุณแผลเชื้อราทุกชนิดชะงัดนักแลฯ

ท่านให้เอา รากต้นเตย ๑ หัวจุกสับปะรด ๑ รากต้นมะเฟืองขนานที่ ๖๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ข้าวเปลือกข้าวเจ้า ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆ กัน นำมาใส่หม้อดินตัมกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ๑ ถ้วยชาแก้โรคมะเร็ง ซึ่งผู้ปวยมีอาการท้องอืด รับประทานอาหารสรรพคุณไม่ได้

เป็นมาเวลานานแล้ว เมื่อรับประทานยานี้แล้ว จะทำให้หายอาการป่วยนั้น เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นทั้ง ๒ คือ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ขนานที่ ๗หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ กระดูกควายเผือก ๑ กำมะถันเหลือง๑ ขันทองพยาบาท ๑ หัว ต้นหนอนตายอยาก ๑ ตัวยาทั้ง๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๒๐ บาท ต้นพริกขี้หนู ๑ ตันเหง้าสับปะรดหนัก ๑๐ บาท

กระดูกม้า หนัก ๔ บาท (พูดเอาเฉพาะผิว) ๓ กำมือ ตัวยาทั้ง ๑๐ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน ครั้งละ ๑
ถ้วยชา เวลาหลังอาหารวันละ ๓ เวลาสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง แก้โรคแผลกลาย แก้โรคฝีทุกชนิด แก้โรคไอแก้โรคเลือดออกจากหลอดลม รักษาแผลในหลอดลม แผลในลำไส้ได้ผลดีอย่างซะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง
ยาแก้โรคมะเร็ง

Anti-cancer drugs Your anticancer medication 1 North Khao Kao medicine head, 1 South Khao Kheow drug 1, 1 yellow sulfur. All 3 of these drugs are equal to 4 baht each. The coconut shell is (into 4 parts, using 3 parts). All 4 drugs are brought to the pot. Boil the soil

with water. Use a solution of water and tea. Until fresh water to cure cancer is as effective as punters Has been used to cure many properties already.

The 2nd parallel, you have to put the keel to find 1 North Khao Kao Yua Drug Head, 1 Southern Kao Ya Kao 1 root, 1 core of Makluea, 1 fig of 1 articulate. With enough water Take 1 cup of oral solution once before meals 3 times a day. Is a cure for cancer roots.
Has been used to cure a lot. Works well like a punter.

Please The dead tree worm leaves 1 baht. Bark tree at 3 pm. The weight is 1 baht. Northeastern cold medicine head 1 baht.

The southern cold rice drug weighs 1 baht. The salt nitrate weighs 2 salung. Salam weight 1 baht. Put the clay pot with boiling water. Use oral solution. 1 cup of tea at a time in the morning, lunch – evening 3 times a day for about 30 days to cure bone cancer. Has a good effect as a potter and properties.

4th parallel, you have to take a ton of betel (betel nut and betel) 1 betel leaf, 1 betel flower, 1 betel root, 1 betel. Bring to wash water thoroughly. Put in a clay pot, boil with enough water. Use the solution morning and evening 2 times a day to cure cancer. Has a good effect as a potter and properties.

The parallel you gave Speaker ball carved children.) 1 Stingray ball (the old ball, only the smallest in 1 locomotor, 1 rubber, Takhian 1, all 4 drugs like this, put together in the sun, dry, grind into Cooking powder with sesame oil on the rice husk stove Using rice husk as fuel) used to treat external skin cancer wounds Or use to treat all types of fungal wounds

You have to take 1 pandan root, 1 pineapple head, 1 carambola root, 63 white rice in the head, 1 cold white rice in the head, 1 white rice in rice 1, 1 rice paddy. Medium water Take oral solution 1 at a time Tea cup to cure cancer The patient has flatulence. Cannot eat properties A long time ago After taking this drug Will make the illness disappear Used to treat it very well. You have to take it.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<