ยาแผนโบราณคืออะไร

ยาแผนโบราณคืออะไร ยาแผนโบราณคือยาที่ปรุงขึ้นเพื่อใช้ในการบรรเทาหรือรักษาตามแบบฉบับของแพทย์แผนโบราณ

ยาที่เป็นสมุนไพรจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุ ยาแผนโบราณมีทั้งยา ผลิตในประเทศและยาสั่งจากต่างประเทศ

ยาแผนโบราณที่ถูกต้องต้องมีเลขทะเบียน สูตรของยาอยู่บนฉลาก เลขทะเบียนตำรับยาประกอบด้วย G หรือ H

   หรือ K หรือ L ตามด้วยเลขทะเบียนและปีที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาเช่น G 5/39 หมายถึงยาที่

   ผลิตในประเทศทะเบียนเลขที่ 5, 1996 เป็นต้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่ได้จดทะเบียนเนื่องจากอาจ

   มียาอันตรายเช่นยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์เป็นต้น

    การเลือกยาแผนโบราณ

      ซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณทุกครั้ง โดยต้องมีใบอนุญาตและยาแผนโบราณนั้นต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา

      อย่าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

      ซื้อยาแผนโบราณที่มีฉลากและข้อความด้านล่าง
            1. ชื่อยาและเลขทะเบียนยาหรือรหัส
          2. ปริมาณยาที่สามารถใช้ได้
          3. ตัวเลขหรือตัวอักษรระบุเวลาในการผลิต
          4. ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดและสถานที่ผลิตยา
          5. วันเดือนปีที่ผลิตยา
       
ยาแผนโบราณคืออะไร

Traditional medicine is a drug that is prepared for use in the relief or treatment of traditional medicine.

       Medicines which are herbs from plants, animals or minerals. Traditional medicine contains both drugs. Locally produced And drugs ordered from abroad

       A valid traditional medicine must have a registration number. The recipe of the drug is on the label. The drug formula registration number consists of letters G or H.

       Or K or L followed by the ordinal number Registration And over the year of registration of drug formulas, for example, G 5/39 means drugs that

       Domestically produced, registered No. 5, 1996, etc. Please avoid the use of unregistered drugs as it may

       Contains harmful drugs, such as bolus containing steroids, etc.

        Selection of traditional medicine

          Always buy from a traditional pharmacy. Which must have a license and that traditional medicine must have the drug formula registration number

          Do not buy from a car dealer.

          Buy traditional medicine with the label and text below.
                1. Drug name and drug registration number or code
              2. The amount of the drug contained
              3. No. or letter indicating the production time
              4. Name of manufacturer and province and location of drug production site
              5. Date, month, year of manufacture of the drug.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

อันตรายจากยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา หรือ ยาปลอม

อันตรายจากยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา หรือ ยาปลอม จากปัญหาการแพทย์แผนโบราณในสังคมไทยที่อธิบายไว้ในข้อ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการ.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สบช.) ได้รับการติดตามและตรวจสอบระวังการแพร่ระบาดของยาสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับยาแผนโบราณซึ่งเป็นยาปลอมเสมอ ก่อให้เกิดอันตรายมากมากเช่น

ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและอาจทำให้กระเพาะทะลุได้ พบในผู้ที่รับประทาน
มีหลายกรณีของโรคนี้ที่กระเพาะทะลุ ทำให้หน้าคล้ำ หมดสติและอาจเป็นอันตรายกับคุณ
ชีวิตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
•ทำให้เกิดอาการบวม (ตึง)
•ทำให้กระดูกผุและเปราะนำไปสู่ความพิการ
•ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และระดับน้ำตาลในเลือดสูงพบในบางรายที่ระดับสูง
อันตรายมาก
•ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย นำไปสู่ความเสี่ยงของการติดเชื้อ
และอาจถึงแก่ชีวิตได้

อันตรายจากยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา

Dangers of traditional drugs not registered or counterfeit drugs from traditional medicine problems in Thai society described in Article 4 of the Office of the Commission.
Food and Drug Administration (FDA) Together with the Provincial Public Health Office (SBP) has been monitored and monitored for the spread of herbal drugs that are not registered to receive traditional drugs which are always counterfeit drugs It is very dangerous, for examplethat penetrates the stomach. Darken Unconsciousness and can be dangerous to you
life, especially in the elderly or people with existing medical

Causes stomach ulcers and can lead to perforation. Found in people who eat
There are cases of this disease that penetrates the stomach. Darken Unconsciousness and can be dangerous to you
life, especially in the elderly or people with existing medical conditions
• Causes swelling (stiffness)
• Makes bones decay and brittle, leading to disability < br> • causes high blood pressure And high blood sugar levels found in some cases at high
dangerous
• low immune system. Have a chance to be easily infected It leads to the risk of infection
and can be fatal.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

การขึ้นทะเบียนตำรับยา มาตรา 79 ผู้รับอนุญาตผลิตยาหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือสั่งยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องนำยาไปขอขึ้นทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่และเมื่อได้รับใบทะเบียน
รับยาแล้วผลิตยาหรือจะนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา 79 ทวิมิให้นำบทบัญญัติมาตรา 79 มาใช้บังคับ
(1) ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปซึ่งไม่ใช่ยาสำเร็จรูป
(2) ยาสมุนไพร
(3) สิ่งส่งตรวจที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเบิกยาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฏกระทรวง
(4) ยาที่ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 80 การขอขึ้นทะเบียนยามาตรา 79 ต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชื่อยา
(2) ชื่อและปริมาณของสารที่เป็นส่วนประกอบของยา
(3)

ขนาดบรรจุภัณฑ์
(4) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของยาแผนปัจจุบัน ในกรณีของวิธีการวิเคราะห์ภายนอก
รัฐมนตรีประกาศ
(5) ฉลาก
(6) เอกสารกำกับยา
(7) รายการอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
มาตรา 81 การแก้ไขทะเบียนรายการยาให้ได้รับอนุญาตจากลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่
มาตรา 82 การขอขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขทะเบียนรายการยาและการออกใบรับรองสำคัญ
การขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขทะเบียนรายการยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 83 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนยา เมื่อคณะกรรมการเห็นเช่นนั้น
(1) เป็นยาตามมาตรา 72 (1) หรือ (6)
(2) การขอขึ้นทะเบียนยาไม่เป็นไปตามมาตรา 80 และมาตรา 82
(3) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตามใบสั่งแพทย์ ไม่สามารถเชื่อถือคุณสมบัติหรืออาจ
ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

Section 79 Drug manufacturing licensee or person permitted to import or order drugs into the Kingdom
Anyone wishing to produce or order modern or traditional drugs into the Kingdom. Bring the drug to apply for registration with the competent official and after receiving the registration certificate
receive the drug and produce drugs or can bring or order into the Kingdom.
Section 79 bis, the provisions of Section 79 shall not apply.
(1) Drugs which are pharmaceutical chemicals or semi-finished pharmaceutical chemicals that are not finished drugs
(2) Herbal drugs
(3) Specimens licensed to produce or bring or order into the Kingdom To request
register for drug withdrawal in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministry of Law.
(4) Drugs permitted to be brought or ordered into the Kingdom in accordance with the criteria and methods
and Conditions that the Minister with the approval of the Committee announced in the
Government Gazette
Section 80 The application for drug registration, Section 79 must provide the following details:
(1) Drug name
(2 ) Name and amount of the constituent drug

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<