ความหมายของยาแผนโบราณ

ความหมายของยาแผนโบราณ ยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยาพ. ศ. 2510 หมายถึงยาที่ใช้ในศิลปะบำบัดแผนโบราณ หรือการรักษาโรคซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นยาแผนโบราณหรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ

ตามความหมายข้างต้นสาระสำคัญของการแพทย์แผนโบราณคือยาที่ใช้ในการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นยาที่อาศัยความรู้จากตำราหรือศึกษาสืบต่อกันมาซึ่งไม่ใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต้องมีการยอมรับกฎหมายยา แต่โบราณ ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือเป็นเพียงยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียน

รูปแบบของยาแผนโบราณ
ยาแผนโบราณคือการนำสมุนไพร (จากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุ) มาผสมปรุงอาหารหรือแปรรูป สมุนไพรที่แปรรูปเป็นยาแผนโบราณมีทั้งหมดในรูปแบบเม็ดยาเม็ดหรือแคปซูลให้เห็นกันชัด ๆ ในรูปแบบของยาลูกกลอนและผง
ประเภทของยาแผนโบราณ

ยาสามัญประจำบ้าน ได้แก่ ตำรับยาแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งจะมีชื่อส่วนผสมวิธีทำสรรพคุณขนาดรับประทานคำเตือนและขนาดบรรจุเช่นกระเพราพราซา ยาใหญ่ยาแสงหมึกยากานพลู ฯลฯ
ยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยาแผนไทยและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้คัดเลือกยาแผนไทยและสมุนไพรที่มีข้อมูลการใช้หรือมีข้อมูลการวิจัยสนับสนุน ได้แก่ ยาประมานมะแว้งยาแก้ไข้ (5 ยาราก), ยาประสะไพ, ขมิ้นชุมเห็ด, ฟ้าทะลายโจร, บ้านพญายอและไพล.
มูลไพรซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อยาสำคัญระดับประเทศเป็นสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยว่ามีฤทธิ์ในการรักษาและปลอดภัย พร้อมพัฒนาเป็นแผนโบราณ

เนื่องจากยาสมุนไพรใน National List of Major Medicines มีการกำหนดแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอในที่นี้กล่าวคือแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาหลักแห่งชาติ เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดการรักษาของแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออก เพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและการป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ความหมายของยาแผนโบราณ

The meaning of traditional medicine. Traditional medicine according to the Drug Act. Fri 2510 Refers to drugs used in traditional art therapy. Or treatment of disease which is in the traditional medicine textbooks prescribed by the Minister or the drugs prescribed by the Minister as traditional drugs or drugs which are permitted to register the drug formulas as traditional drugs.

As the above definition, the essence of traditional medicine is medicine used in traditional medicine, which is a drug based on textbook knowledge or a legacy of study, which is not a scientific and medical study. There must be an acceptance of the ancient drug law in drug texts prescribed by the Minister. Or is it just a drug that the Minister announces or accepts for registration.

Form of traditional medicine
Traditional medicine is the introduction of herbs. (From plants, animals or minerals) to mix, cook or process. Herbs that have been processed into traditional medicine are all available in tablets, tablets or capsules, apparently in bolus and powder forms
traditional medicines.

Since the herbal medicines in the National List of Major Medicines have a very clear conceptual designation and selection criteria. It is therefore presented here that is the concept and criteria for the selection of herbal drugs that are listed on the national list of major drugs. It is a combination of the treatment concepts of Western and Eastern medicine. To be applied to patients in both treatment and prevention. Increase efficiency in solving public health problems.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<