ยาสมุนไพรกับยาแผนโบราณต่างกันอย่างไร

ยาสมุนไพรกับยาแผนโบราณต่างกันอย่างไร นำคำตอบมาจากอรรถาธิบายของ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า “ยาสมุนไพร” หมายความถึงยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ ตั้งแต่โบราณก็ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางยามากมาย ซึ่งเชื่อกันอีกด้วยว่า ต้นพืชต่างๆ เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้นทั้งนี้ ยาสมุนไพรได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขายยา และไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา แต่หากนำยาสมุนไพรมาบรรจุถุงปิดฉลาก ก็อาจเข้านิยามและถูกตีความเป็น”ยาแผนโบราณ”ได้ ดังนั้นการขายยาสมุนไพรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขาย และไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา จึงต้องขายในสภาพธรรมชาติ ไม่มีการแปรสภาพ หรือปิดฉลากระบุซึ่งสรรพคุณใดๆ

“ยาแผนโบราณ” หมายความถึงยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบำบัดโรคซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือรัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ เช่น ใบแป๊ะก๊วย หากมีลักษณะเป็นใบไม้ตามธรรมชาติจะจัดเป็นยาสมุนไพร แต่หากแปรสภาพโดยนำมาบดเป็นผงและบรรจุในแคปซูล จะจัดเป็นยาแผนโบราณ ซึ่งต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณก่อนจึงจะจัดจำหน่ายได้ยาแผนโบราณก่อนจะขายต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณก่อน

และเมื่อได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วจะมีเลขทะเบียนยา หรือทะเบียนยาเลขที่ หรือ Reg. No. ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข เช่น เลขทะเบียนยาที่ G108/40 หรือทะเบียนยาเลขที่ G 108/40 หรือ Reg. No. 108/40 (ไม่มีกรอบ อย. เหมือนที่พบในผลิตภัณฑ์อาหาร)ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปรากฏมีความหมายดังนี้ G หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ ที่ผลิตในประเทศ, H หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ที่แบ่งบรรจุ, K หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ, L หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่ผลิตในประเทศ, M หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่แบ่งบรรจุ และ N หมายถึงยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นมาตรการควบคุมกำกับตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ ผู้บริโภค

ยาที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเหล่านี้ผู้บริโภคสังเกตได้จากการสังเกตการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ นอกจากจะเสี่ยงต่อการรักษาที่ไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจพบการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ หรือยาแผนปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ จึงพึงจำไว้ว่า อ่านฉลากยาทุกครั้ง สังเกตเลขทะเบียนยา ไม่หลงเชื่อคำโฆษณา

ยาสมุนไพรกับยาแผนโบราณต่างกันอย่างไร

“Traditional medicine” means a drug intended for use in the practice of traditional medicine. Or treatment of disease which is in the textbook of traditional medicine announced by the Minister Or the Minister declared a traditional medicine Or drugs that have been authorized to register as a traditional medicine, such as ginkgo leaves, if it looks like a natural leaf, it is classified as a herbal medicine But if transformed by being ground into powder and packed in capsules Will be classified as traditional medicine Which must be registered for traditional medicine recipes before they can be distributed. Traditional medicine before selling must first request for traditional drug recipe registration.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแผนโบราณคืออะไร

ยาแผนโบราณคืออะไร ยาแผนโบราณคือยาที่ปรุงขึ้นเพื่อใช้ในการบรรเทาหรือรักษาตามแบบฉบับของแพทย์แผนโบราณ

ยาที่เป็นสมุนไพรจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุ ยาแผนโบราณมีทั้งยา ผลิตในประเทศและยาสั่งจากต่างประเทศ

ยาแผนโบราณที่ถูกต้องต้องมีเลขทะเบียน สูตรของยาอยู่บนฉลาก เลขทะเบียนตำรับยาประกอบด้วย G หรือ H

   หรือ K หรือ L ตามด้วยเลขทะเบียนและปีที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาเช่น G 5/39 หมายถึงยาที่

   ผลิตในประเทศทะเบียนเลขที่ 5, 1996 เป็นต้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่ได้จดทะเบียนเนื่องจากอาจ

   มียาอันตรายเช่นยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์เป็นต้น

    การเลือกยาแผนโบราณ

      ซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณทุกครั้ง โดยต้องมีใบอนุญาตและยาแผนโบราณนั้นต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา

      อย่าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

      ซื้อยาแผนโบราณที่มีฉลากและข้อความด้านล่าง
            1. ชื่อยาและเลขทะเบียนยาหรือรหัส
          2. ปริมาณยาที่สามารถใช้ได้
          3. ตัวเลขหรือตัวอักษรระบุเวลาในการผลิต
          4. ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดและสถานที่ผลิตยา
          5. วันเดือนปีที่ผลิตยา
       
ยาแผนโบราณคืออะไร

Traditional medicine is a drug that is prepared for use in the relief or treatment of traditional medicine.

       Medicines which are herbs from plants, animals or minerals. Traditional medicine contains both drugs. Locally produced And drugs ordered from abroad

       A valid traditional medicine must have a registration number. The recipe of the drug is on the label. The drug formula registration number consists of letters G or H.

       Or K or L followed by the ordinal number Registration And over the year of registration of drug formulas, for example, G 5/39 means drugs that

       Domestically produced, registered No. 5, 1996, etc. Please avoid the use of unregistered drugs as it may

       Contains harmful drugs, such as bolus containing steroids, etc.

        Selection of traditional medicine

          Always buy from a traditional pharmacy. Which must have a license and that traditional medicine must have the drug formula registration number

          Do not buy from a car dealer.

          Buy traditional medicine with the label and text below.
                1. Drug name and drug registration number or code
              2. The amount of the drug contained
              3. No. or letter indicating the production time
              4. Name of manufacturer and province and location of drug production site
              5. Date, month, year of manufacture of the drug.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

อันตรายจากยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา หรือ ยาปลอม

อันตรายจากยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา หรือ ยาปลอม จากปัญหาการแพทย์แผนโบราณในสังคมไทยที่อธิบายไว้ในข้อ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการ.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สบช.) ได้รับการติดตามและตรวจสอบระวังการแพร่ระบาดของยาสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับยาแผนโบราณซึ่งเป็นยาปลอมเสมอ ก่อให้เกิดอันตรายมากมากเช่น

ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและอาจทำให้กระเพาะทะลุได้ พบในผู้ที่รับประทาน
มีหลายกรณีของโรคนี้ที่กระเพาะทะลุ ทำให้หน้าคล้ำ หมดสติและอาจเป็นอันตรายกับคุณ
ชีวิตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
•ทำให้เกิดอาการบวม (ตึง)
•ทำให้กระดูกผุและเปราะนำไปสู่ความพิการ
•ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และระดับน้ำตาลในเลือดสูงพบในบางรายที่ระดับสูง
อันตรายมาก
•ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย นำไปสู่ความเสี่ยงของการติดเชื้อ
และอาจถึงแก่ชีวิตได้

อันตรายจากยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา

Dangers of traditional drugs not registered or counterfeit drugs from traditional medicine problems in Thai society described in Article 4 of the Office of the Commission.
Food and Drug Administration (FDA) Together with the Provincial Public Health Office (SBP) has been monitored and monitored for the spread of herbal drugs that are not registered to receive traditional drugs which are always counterfeit drugs It is very dangerous, for examplethat penetrates the stomach. Darken Unconsciousness and can be dangerous to you
life, especially in the elderly or people with existing medical

Causes stomach ulcers and can lead to perforation. Found in people who eat
There are cases of this disease that penetrates the stomach. Darken Unconsciousness and can be dangerous to you
life, especially in the elderly or people with existing medical conditions
• Causes swelling (stiffness)
• Makes bones decay and brittle, leading to disability < br> • causes high blood pressure And high blood sugar levels found in some cases at high
dangerous
• low immune system. Have a chance to be easily infected It leads to the risk of infection
and can be fatal.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

การขึ้นทะเบียนตำรับยา มาตรา 79 ผู้รับอนุญาตผลิตยาหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือสั่งยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องนำยาไปขอขึ้นทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่และเมื่อได้รับใบทะเบียน
รับยาแล้วผลิตยาหรือจะนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา 79 ทวิมิให้นำบทบัญญัติมาตรา 79 มาใช้บังคับ
(1) ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปซึ่งไม่ใช่ยาสำเร็จรูป
(2) ยาสมุนไพร
(3) สิ่งส่งตรวจที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเบิกยาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฏกระทรวง
(4) ยาที่ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 80 การขอขึ้นทะเบียนยามาตรา 79 ต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชื่อยา
(2) ชื่อและปริมาณของสารที่เป็นส่วนประกอบของยา
(3)

ขนาดบรรจุภัณฑ์
(4) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของยาแผนปัจจุบัน ในกรณีของวิธีการวิเคราะห์ภายนอก
รัฐมนตรีประกาศ
(5) ฉลาก
(6) เอกสารกำกับยา
(7) รายการอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
มาตรา 81 การแก้ไขทะเบียนรายการยาให้ได้รับอนุญาตจากลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่
มาตรา 82 การขอขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขทะเบียนรายการยาและการออกใบรับรองสำคัญ
การขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขทะเบียนรายการยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 83 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนยา เมื่อคณะกรรมการเห็นเช่นนั้น
(1) เป็นยาตามมาตรา 72 (1) หรือ (6)
(2) การขอขึ้นทะเบียนยาไม่เป็นไปตามมาตรา 80 และมาตรา 82
(3) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตามใบสั่งแพทย์ ไม่สามารถเชื่อถือคุณสมบัติหรืออาจ
ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

การขึ้นทะเบียนตำรับยา

Section 79 Drug manufacturing licensee or person permitted to import or order drugs into the Kingdom
Anyone wishing to produce or order modern or traditional drugs into the Kingdom. Bring the drug to apply for registration with the competent official and after receiving the registration certificate
receive the drug and produce drugs or can bring or order into the Kingdom.
Section 79 bis, the provisions of Section 79 shall not apply.
(1) Drugs which are pharmaceutical chemicals or semi-finished pharmaceutical chemicals that are not finished drugs
(2) Herbal drugs
(3) Specimens licensed to produce or bring or order into the Kingdom To request
register for drug withdrawal in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministry of Law.
(4) Drugs permitted to be brought or ordered into the Kingdom in accordance with the criteria and methods
and Conditions that the Minister with the approval of the Committee announced in the
Government Gazette
Section 80 The application for drug registration, Section 79 must provide the following details:
(1) Drug name
(2 ) Name and amount of the constituent drug

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาหอมทิพโอสถ

ยาหอมทิพโอสถ ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตูรตำรับ ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย ยาหอมทิพโอสถ UFABET8282

 1. ดอกพิกุล ดอกบนุ นาค ดอกสารภีดอกมะลิเกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา
  ดอกบัวจงกลนีหัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนข์ าว แก่นจันทนเ์ทศ
  กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านน้าํ เหง้ากระชาย
  หัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสรุ ามฤต ลำต้นข่าต้น ลูกจันทน์ดอกจันทน์
  หนักสิ่งละ 4 กรัม
 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
  โกฐชฎามังสีหนักสิ่งละ 2 กรัม
 3. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาตั๊กแตน เทยีนเยาวพาณี UFABET8282
  เทยีนสัตตบษุ ย์ เทยีนเกล็ดหอย เทยีนตากบ หนักสิ่งละ 1 กรัม
 4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม
  คำแนะนำ
  แก้ลมวิงเวียน
  ขนาดและวิธใีช้ UFABET8282
  ชนดิผง
  รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ ทกุ 3 – 4 ชั่วโมง
  ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง
  น้ำกระสายยาที่ใช้
  น้ำดอกไม้หรอืน้ำสก

ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตูรตำรับ
ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย

 1. ดอกพิกุล ดอกบนุ นาค ดอกสารภีดอกมะลิเกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา
  ดอกบัวจงกลนีหัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนข์ าว แก่นจันทนเ์ทศ
  กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านน้าํ เหง้ากระชาย
  หัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสรุ ามฤต ลำต้นข่าต้น ลูกจันทน์ดอกจันทน์
  หนักสิ่งละ 4 กรัม UFABET8282
 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
  โกฐชฎามังสีหนักสิ่งละ 2 กรัม
 3. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาตั๊กแตน เทยีนเยาวพาณี
  เทยีนสัตตบษุ ย์ เทยีนเกล็ดหอย เทยีนตากบ หนักสิ่งละ 1 กรัม
 4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม
  คำแนะนำ
  แก้ลมวิงเวียน
  ขนาดและวิธใีช้
  ชนดิผง
  รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ ทกุ 3 – 4 ชั่วโมง
  ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง
  น้ำกระสายยาที่ใช้
  น้ำดอกไม้หรอืน้ำสก UFABET8282
ยาหอมทิพโอสถ
ยาหอมทิพโอสถ

Hom Thip Osot Pharmaceutical Powder, Powder, Powder (Hospital), Tablet (Hospital)
Stu Rao in powder 142 grams contains

 1. Phikul flower, Burapha flower, Saraphi flower, Jasmine flower, Bua Luang pollen, Ylang-ylang flower, Champa flower UFABET8282
  Jong Konnee lotus, Thai water chestnuts, Fang Kaen Kaen, Kaen Chan Than Than, Kaen Chan Than Chan, Kaen Chan Thot
  Krisana, erect bark, cinnamon bark, Somkul Waeng bark, sweet potato stalks, water stalks Krachai rhizome UFABET8282
  Hua Praewhom, Thai flowers, licorice root, Sarumarit root, galangal, sandalwood tree, sandalwood, weight 4 g each Turtlenecks Korphatthawg Phuttha Phuttha Khothadamang, weight 2 g each.
 2. Black and red. Pew Gene Bug Bug Pour Gene Yaowapanee
  Tae Gene Sattapasu, Pour Gene with 1 gram each.
 3. Bimsen weighing 2 grams. Solve the wind, dizziness.
  Size and method of use. Chon Di Powder UFABET8282
  Eat 1 – 1.4 g each time dissolve the drug when symptoms 3 – 4 hours
  should not exceed a day. 3 times

  Nam Dok Mai or Sok

Powder, powder, tablet, powder (Hospital), Tablet (Hospital)
Stu Rao
in 142 grams of powder contains

 1. Phikul flower, Burapha flower, Saraphi flower, Jasmine flower, Bua Luang pollen, Ylang-ylang flower, Champa flower UFABET8282
  Jong Konnee lotus, Thai water chestnuts, Fang Kaen Kaen, Kaen Chan Than Than, Kaen Chan Than Chan, Kaen Chan Thot
  Krisana, erect bark, cinnamon bark, Somkul Waeng bark, sweet potato stalks, water stalks Krachai rhizome
  Hua Praewhom, Thai flowers, licorice root, Sarumarit root, galangal, sandalwood tree, sandalwood, weight 4 g each Turtlenecks Korphahtaggotha ​​Kotha Ta Phuttha Phuttha Khothadamang, weight 2 g each.
 2. Black and red genes, White genes, Paddy genes. Pew Gene Bug Bug Pour Gene Yaowapanee
  Tae Gene Sattapasu, Pour Gene with 1 gram each.
 3. Bimsen weigh 2 grams. Solve the wind, dizziness.
  Size and method of use. Chon Di Powder
  Eat 1 – 1.4 g each. Dissolve the drug when symptoms 3 – 4 hours
  should not exceed a day. 3 times UFABET8282
  Used medicine water
  Nam Dok Mai or Sok

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาหอมทิพโอสถ

ยาหอมทิพโอสถ วัตถุส่วนประกอบดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกบัวจงกลนี หัวแห้วไทย กระจับ ฝาง จันทน์ขาว จันทร์เทศ 
กฤษณา ชะลูด อบเชย สมุลแว้ง สนเทศ วานน้ำ กระชาย เปราะหอม ดอกคำไทย ชะเอมเทศ สุรามฤต ข่าต้น ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ ๔ ส่วน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว  UFABET8282
โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ ๒ ส่วน เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน 
เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ การบูร หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ชะมดเช็ดพิมเสน หนักสิ่งละ ๒ ส่วน UFABET8282

วิธีทำชนิดผง บดเป็นผง ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณแก้ลมวิงเวียน ละลายน้ำดอกไม้ หรือน้ำสุก

ขนาดรับประทานชนิดผง ครั้งละ ๑/๒-๑ ช้อนกาแฟ ชนิดเม็ด ครั้งละ ๕-๗ เม็ด

ขนาดบรรจุชนิดผง ๑๕ กรัม ชนิดเม็ด ๓๐ เม็ด

ยาหอมทิพโอสถ

Homthip Osot medicine Composition objects Phikul flower, Bunnag flower, Saraphi flower, Jasmine flower, Bua Luang pollen, Ylang-nga flower, Chokklnee lotus, Thai water chestnuts, Fang Krachin, Chan Thet
Krisana Chalood, cinnamon, Somul Waeng, Wan Nam Khachai Praewhom, Dok Kham Thai, licorice, Marit spirits, sandalwood tree, weight of 4 parts each, kotho, kothakoma, Kosolhoba, Kosi chiang, Khotchulalumpampha, Kosolka Kaek, Kosolpha, Kosolpha, Khottadaeng, Khottamang, weight, 2 parts each Tien Ta Bachat UFABET8282
Tianyawaphanee Thian Pattabut Klhoi, Tien Takaba, Camphor, 1 part weight, civet wiping borneol, 2 parts weight. UFABET8282

How to do it Powder ground granular powder, granular powder, heavy granular, 0.2 g each.

Properties Solve the wind dizzy Dissolve flower water Or warm water

Eating size Powder, 1 / 2-1 time spoon coffee granules 5-7 tablets each time

Package size Powder 15 grams and 30 tablets UFABET8282

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

การใช้ยาแผนโบราณ

การใช้ยาแผนโบราณ แต่เดิมยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมีอยู่ ๑๖ ขนาน เมื่อปลายปี ๒๕๓๗ ได้มีประการยกเลิกยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเดิมทั้ง ๑๖ ขนาน 
แล้วกำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเดิมอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง และกำหนดขึ้นมาใหม่เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งสิ้น ๒๘ ขนาน 

การใช้ยาแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่กำหนดขึ้นมาใหม่ นี้ เป็นยาบรรจุเสร็จการจำหน่าย โดยทั่วไป จะจำหน่ายได้เฉพาะยาที่บรรจุเสร็จตามรายระเอียดและ
ขนาดบรรจุที่กำหนดไว้เท่านั้น UFABET8282

๑.ยาหอมเทพจิตร

วัตถุส่วนประกอบลูกจันทน์ ดอกจันทร์ ลูกกระวาน กานพลู จันทร์แดง จันทน์ขาว กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก ชะลูด อบเชย เปราะหอม แฝกหอม หนักสิ่งละ ๒ ส่วน
ผิวมะกรูด ผิวมะงั่ว ผิวมะนาว ผิวส้มตะรังกะนู ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิ่งละ ๔ ส่วน ผิวส้มซ่า หนัก ๒๘ ส่วน ดอกพิกุลทอง ดอกบุญนาค ดอกสารภี 
เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน

หนักสิ่งละ ๔ ส่วน ชะมดเช็ด การบูร หนักสิ่งละ ๑ ส่วน โกศสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว 
โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ ๔ ส่วน เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาว-ภาณี เทียนสัตตบุตย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ 
หนักสิ่งละ ๔ ส่วน พิมเสน หนัก ๔ ส่วน ดอกมะลิหนัก ๑๘๔ ส่วน UFABET8282

วิธีทำบดเป็นผง ผสมน้ำดอกไม้เทศ ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้ลม บำรุงหัวใจ

ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๕-๗ เม็ด

ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด

การใช้ยาแผนโบราณ

Originally, there were 16 parallel generic home remedies at the end of 1994, with the cancellation of the 16 parallel traditional home medicine.
And set it up again Which contains part of the traditional traditional home remedy And mostly re-established,

a total of 28 parallel
The newly formulated traditional home remedy is a prepackaged drug, generally only packaged drugs are sold according to specifications and
The specified packing size only UFABET8282

Ingredients: nutmeg, moon flower, cardamom, clove, red moon, white sandalwood, Krisna kraut, liguria, cinnamon, fragrant vetiver, 2 parts heavy.
Kaffir lime skin, Kaffir lime skin, Lime skin, Orange skin, Humber skin, Tangerine skin, Grapefruit skin, 4 parts heavy tangerine skin, 28 parts tangerine orange skin, Golden

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google / UFABET8282

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ความหมายของยาแผนโบราณ

ความหมายของยาแผนโบราณ ยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยาพ. ศ. 2510 หมายถึงยาที่ใช้ในศิลปะบำบัดแผนโบราณ หรือการรักษาโรคซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นยาแผนโบราณหรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ

ตามความหมายข้างต้นสาระสำคัญของการแพทย์แผนโบราณคือยาที่ใช้ในการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นยาที่อาศัยความรู้จากตำราหรือศึกษาสืบต่อกันมาซึ่งไม่ใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต้องมีการยอมรับกฎหมายยา แต่โบราณ ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือเป็นเพียงยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียน

รูปแบบของยาแผนโบราณ
ยาแผนโบราณคือการนำสมุนไพร (จากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุ) มาผสมปรุงอาหารหรือแปรรูป สมุนไพรที่แปรรูปเป็นยาแผนโบราณมีทั้งหมดในรูปแบบเม็ดยาเม็ดหรือแคปซูลให้เห็นกันชัด ๆ ในรูปแบบของยาลูกกลอนและผง
ประเภทของยาแผนโบราณ

ยาสามัญประจำบ้าน ได้แก่ ตำรับยาแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งจะมีชื่อส่วนผสมวิธีทำสรรพคุณขนาดรับประทานคำเตือนและขนาดบรรจุเช่นกระเพราพราซา ยาใหญ่ยาแสงหมึกยากานพลู ฯลฯ
ยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยาแผนไทยและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้คัดเลือกยาแผนไทยและสมุนไพรที่มีข้อมูลการใช้หรือมีข้อมูลการวิจัยสนับสนุน ได้แก่ ยาประมานมะแว้งยาแก้ไข้ (5 ยาราก), ยาประสะไพ, ขมิ้นชุมเห็ด, ฟ้าทะลายโจร, บ้านพญายอและไพล.
มูลไพรซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อยาสำคัญระดับประเทศเป็นสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยว่ามีฤทธิ์ในการรักษาและปลอดภัย พร้อมพัฒนาเป็นแผนโบราณ

เนื่องจากยาสมุนไพรใน National List of Major Medicines มีการกำหนดแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอในที่นี้กล่าวคือแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาหลักแห่งชาติ เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดการรักษาของแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออก เพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและการป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ความหมายของยาแผนโบราณ

The meaning of traditional medicine. Traditional medicine according to the Drug Act. Fri 2510 Refers to drugs used in traditional art therapy. Or treatment of disease which is in the traditional medicine textbooks prescribed by the Minister or the drugs prescribed by the Minister as traditional drugs or drugs which are permitted to register the drug formulas as traditional drugs.

As the above definition, the essence of traditional medicine is medicine used in traditional medicine, which is a drug based on textbook knowledge or a legacy of study, which is not a scientific and medical study. There must be an acceptance of the ancient drug law in drug texts prescribed by the Minister. Or is it just a drug that the Minister announces or accepts for registration.

Form of traditional medicine
Traditional medicine is the introduction of herbs. (From plants, animals or minerals) to mix, cook or process. Herbs that have been processed into traditional medicine are all available in tablets, tablets or capsules, apparently in bolus and powder forms
traditional medicines.

Since the herbal medicines in the National List of Major Medicines have a very clear conceptual designation and selection criteria. It is therefore presented here that is the concept and criteria for the selection of herbal drugs that are listed on the national list of major drugs. It is a combination of the treatment concepts of Western and Eastern medicine. To be applied to patients in both treatment and prevention. Increase efficiency in solving public health problems.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแผนโบราณ

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มีพืชสมุนไพรเป็นส่วนผสมในกระบวน การผลิต ยาแผนโบราณ โดยมีการนำพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาแปรสภาพ และนำออกจำหน่ายในรูปยาเม็ด แคปซูลหรือยาผง อย่างเช่น โสมอัดเม็ด ใบแปะก๊วยอัดเม็ด Slot ยาแก้ไอมะแว้ง แคปซูลฟ้าทะลายโจร ยาลม ยาหอม ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันยาแผนโบราณได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแส ของคนที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก กลัวผลข้างเคียงและสารตกค้างจากยาที่ทำจากสารเคมี ซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางการรักษา เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบันแล้ว ยาแผนโบราณมีราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย ทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ ธุรกิจยาแผนโบราณจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การผลิตยาแผนโบราณอาจจะเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีปริมาณการผลิตไม่่ มาก เน้นผลิตตำรับยาแบบง่ายๆ ไปจนถึงโรงงานผลิตยาแผนโบราณขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักร ทันสมัยมาช่วยในการผลิต ผู้ผลิตยาแผนโบราณส่วนใหญ่่มักจะเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยตัวเอง หรือ Slotจำหน่ายผ่านร้านขายยาแผนโบราณหรือร้านขายยาทั่วไปก็ได้เช่นกัน Slot

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณ

การขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

 1. การขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง/หรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้น
  ทะเบียนตำรับยาตามแบบ ย.บ.8 ยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
  (One Stop Service Center) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Slot
 2. การยื่นขอตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
  และยา เรื่อง Slot หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับ Slot
  มาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศฯ
 3. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาให้ใช้ตามแบบ ย.1 ยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
  สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) สำนักงานคณะกรรมการอาหาร Slot
  และยา

Traditional medicine refers to drugs Slot containing medicinal plants as ingredients in the production process by converting those medicinal plants. And released in the form of tablets Capsules or powdered pills, such as ginseng tablets, ginkgo leaves pellets Maweng cough medicine Capsules and paniculata, medicine, SlotSlotwind, fragrant medicine, etc., which is nowadays traditional medicine has rapidly increased in popularity from the current. Of people who turn their attention to health They are increasingly turning to natural products for fear of side effects and chemical drug residues .Slot Which in addition to having medicinal properties As well as modern medicine Traditional medicine is also cheaper. Making it no surprise that The traditional medicine business is growing rapidly. Traditional medicine production may start from a small household industry, focusing on simple drug formulations. To a large factory producing traditional medicine Used machines To help in production Most traditional drug manufacturers tend to distribute themselves. Or sold through traditional drugstores or pharmacies as well Slot

Traditional medicine registration process

 • Requesting permission to produce a sample drug / or order a sample drug into the Kingdom for requesting Slot
 • Register of drug formulas according to the YorBor.8 form, submit an application at the comprehensive health product service center.
 • (One Stop Service Center) Food and Drug Administration
 • Submitting a request for microbial analysis According to the announcement of the Food Committee Slot
 • And drugs on the criteria for the registration of traditional drug recipes about
 • Microbial and heavy metal contamination standards at the places specified in the Notification
 • Submitting an application for drug identification, use form Yor 1, submit an application at a product service center
 • Comprehensive Health (One Stop Service Center), Food Commission
 • And medicine

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / Slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ท่านให้เอา ข้าวสารคั่ว ๑ เกลือทะเล (คลือใส่แกง) ๑พริกไทยร่อน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่งนี้เอาอย่างละเท่าๆ กันนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่เมืดพุทร ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เมืด วันละ๓ เวลา ก่อนอาหารเซ้ำ-เย็น และก่อนนอนแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ทำให้มีสุขภาพอนามัยดี ภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือนท่านให้เอา หัวแห้วหมู ๑ พริกไทยร่อน ๑ ต้นเหงือกปลา
หมอ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่ๆ กัน นำมาตากให้แห้ง ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เมืด เวลาก่อนอาหารเข้า-เย็น และก่อนนอนแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วยาแก้โรคนานาชนิด
ก่นให้เอา เขากวางบำ ㆍ ท่อน นำมใส่กระป๋องโอวัลติน ที่เจาะไ

แล้วปิดฝาสมด้วยไฟแกลบ จนขากวางนั้นดำเป็นถ่าน แล้วนำไปใช้ยารักษาโรคนานาชนิด คื แก้โรคบาดทะยัก แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้พิษงูกัดใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้น้ำยกาที่เป็นแผล โรคหายแลฯ ใช้เป็นยาถอนพิษไข้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แก้ไขทับระดูและระดูทับไข้ ใช้เขากวางนั้นฝนกับน้ำซาว
ข้าว ใช้น้ำยรับประทาน โรคหายแลฯ แก้โรคเริม งูสวัด ขยุ้มตื่นหมา-ไฟลามทุ่ง ใช้เขากวางนั้น ฝนกับน้ำผสกับดินสอพอง ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล โรคหายแลฯ แก้พิษไฟลวกน้ำร้อนลวกน้ำมันลวก ใช้เขากวางนั้น ฝนกับสุราใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล หายแลฯ แก้โรคปวดฟัน ปวดหู ใช้เขากวางนั้นฝนกับน้ำฝนแทรกพิมเสน ใช้ทาที่ปวดฟัน ใช้หยอดหูโรคหายแลฯ ใช้รักษาโรคเจ็บตาของสัตว์ทุกชนิด ใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้น้ำยาทาโรคหายแลฯ แก้โรคมะเร็วภายนอกใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล โรคหายแลฯ

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย
ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย

The medicine for emaciation is less strong. You give 1 roasted rice, 1 sea salt (curry paste), 1 sifted pepper, and 3 of these drugs. Together to pound thoroughly mixed with real honey Making a great-sized bolus when Phuttha Use 1 time per time, 3 times a day, before meal – dinner. And before bed, cure the disease, emaciation, less strength

Make it healthy Within no more than 3 months, he had to take the head of the water chestnuts, 1 pepper sifted, 1 fish gills, 1 doctor, all 3 drugs. Use 1 time per time, before dinner – dinner. And before bed, cure the disease, emaciation, less strength Has a powerful and powerful result Has been used to treat a lot of good results. Elixir of various kinds
crunch, take some antler ㆍ milk tube into a can of Ovaltine. Drill.

Then close the lid with a light husk. Until the legs of the deer are black as charcoal And applied to the drug to treat many kinds of diseases as well as to cure tetanus Neutralize animal bites To cure snake bites, use antler, rain and create, use drugs that are wounds, healed disease, and use as antidote for both children and adults. Correct menstrual and menstrual fever Use that antler in the rain and rinse water

rice Using water, eating, cured disease and cure herpes zoster, frightened dog – erysipelas. Use that antler Rain and water Apply to the area where the wound is cured Use that antler Fon and alcohol are applied to the wounded area and healed, cure disease, toothache, earache, and use that antler. Apply to toothache Using ear drops, the disease has disappeared. Used to treat eye pain in all animals. Use that antler, rain and erect, use a liquid to apply the disease and disappear. Cure the disease quickly outside. Use that antler, rain and erect. Apply the wound area Disease cured.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / gclub

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<