ความหมายของยาแผนโบราณ

ความหมายของยาแผนโบราณ ยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติยาพ. ศ. 2510 หมายถึงยาที่ใช้ในศิลปะบำบัดแผนโบราณ หรือการรักษาโรคซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นยาแผนโบราณหรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ

ตามความหมายข้างต้นสาระสำคัญของการแพทย์แผนโบราณคือยาที่ใช้ในการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นยาที่อาศัยความรู้จากตำราหรือศึกษาสืบต่อกันมาซึ่งไม่ใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต้องมีการยอมรับกฎหมายยา แต่โบราณ ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือเป็นเพียงยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียน

รูปแบบของยาแผนโบราณ
ยาแผนโบราณคือการนำสมุนไพร (จากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุ) มาผสมปรุงอาหารหรือแปรรูป สมุนไพรที่แปรรูปเป็นยาแผนโบราณมีทั้งหมดในรูปแบบเม็ดยาเม็ดหรือแคปซูลให้เห็นกันชัด ๆ ในรูปแบบของยาลูกกลอนและผง
ประเภทของยาแผนโบราณ

ยาสามัญประจำบ้าน ได้แก่ ตำรับยาแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งจะมีชื่อส่วนผสมวิธีทำสรรพคุณขนาดรับประทานคำเตือนและขนาดบรรจุเช่นกระเพราพราซา ยาใหญ่ยาแสงหมึกยากานพลู ฯลฯ
ยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยาแผนไทยและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้คัดเลือกยาแผนไทยและสมุนไพรที่มีข้อมูลการใช้หรือมีข้อมูลการวิจัยสนับสนุน ได้แก่ ยาประมานมะแว้งยาแก้ไข้ (5 ยาราก), ยาประสะไพ, ขมิ้นชุมเห็ด, ฟ้าทะลายโจร, บ้านพญายอและไพล.
มูลไพรซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อยาสำคัญระดับประเทศเป็นสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยว่ามีฤทธิ์ในการรักษาและปลอดภัย พร้อมพัฒนาเป็นแผนโบราณ

เนื่องจากยาสมุนไพรใน National List of Major Medicines มีการกำหนดแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอในที่นี้กล่าวคือแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อยาหลักแห่งชาติ เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดการรักษาของแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออก เพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและการป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ความหมายของยาแผนโบราณ

The meaning of traditional medicine. Traditional medicine according to the Drug Act. Fri 2510 Refers to drugs used in traditional art therapy. Or treatment of disease which is in the traditional medicine textbooks prescribed by the Minister or the drugs prescribed by the Minister as traditional drugs or drugs which are permitted to register the drug formulas as traditional drugs.

As the above definition, the essence of traditional medicine is medicine used in traditional medicine, which is a drug based on textbook knowledge or a legacy of study, which is not a scientific and medical study. There must be an acceptance of the ancient drug law in drug texts prescribed by the Minister. Or is it just a drug that the Minister announces or accepts for registration.

Form of traditional medicine
Traditional medicine is the introduction of herbs. (From plants, animals or minerals) to mix, cook or process. Herbs that have been processed into traditional medicine are all available in tablets, tablets or capsules, apparently in bolus and powder forms
traditional medicines.

Since the herbal medicines in the National List of Major Medicines have a very clear conceptual designation and selection criteria. It is therefore presented here that is the concept and criteria for the selection of herbal drugs that are listed on the national list of major drugs. It is a combination of the treatment concepts of Western and Eastern medicine. To be applied to patients in both treatment and prevention. Increase efficiency in solving public health problems.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแผนโบราณ

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มีพืชสมุนไพรเป็นส่วนผสมในกระบวน การผลิต ยาแผนโบราณ โดยมีการนำพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาแปรสภาพ และนำออกจำหน่ายในรูปยาเม็ด แคปซูลหรือยาผง อย่างเช่น โสมอัดเม็ด ใบแปะก๊วยอัดเม็ด Slot ยาแก้ไอมะแว้ง แคปซูลฟ้าทะลายโจร ยาลม ยาหอม ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันยาแผนโบราณได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระแส ของคนที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก กลัวผลข้างเคียงและสารตกค้างจากยาที่ทำจากสารเคมี ซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางการรักษา เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบันแล้ว ยาแผนโบราณมีราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย ทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ ธุรกิจยาแผนโบราณจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การผลิตยาแผนโบราณอาจจะเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีปริมาณการผลิตไม่่ มาก เน้นผลิตตำรับยาแบบง่ายๆ ไปจนถึงโรงงานผลิตยาแผนโบราณขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักร ทันสมัยมาช่วยในการผลิต ผู้ผลิตยาแผนโบราณส่วนใหญ่่มักจะเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยตัวเอง หรือ Slotจำหน่ายผ่านร้านขายยาแผนโบราณหรือร้านขายยาทั่วไปก็ได้เช่นกัน Slot

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณ

การขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาแผนโบราณแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

 1. การขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง/หรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้น
  ทะเบียนตำรับยาตามแบบ ย.บ.8 ยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
  (One Stop Service Center) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Slot
 2. การยื่นขอตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
  และยา เรื่อง Slot หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับ Slot
  มาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศฯ
 3. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาให้ใช้ตามแบบ ย.1 ยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
  สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) สำนักงานคณะกรรมการอาหาร Slot
  และยา

Traditional medicine refers to drugs Slot containing medicinal plants as ingredients in the production process by converting those medicinal plants. And released in the form of tablets Capsules or powdered pills, such as ginseng tablets, ginkgo leaves pellets Maweng cough medicine Capsules and paniculata, medicine, SlotSlotwind, fragrant medicine, etc., which is nowadays traditional medicine has rapidly increased in popularity from the current. Of people who turn their attention to health They are increasingly turning to natural products for fear of side effects and chemical drug residues .Slot Which in addition to having medicinal properties As well as modern medicine Traditional medicine is also cheaper. Making it no surprise that The traditional medicine business is growing rapidly. Traditional medicine production may start from a small household industry, focusing on simple drug formulations. To a large factory producing traditional medicine Used machines To help in production Most traditional drug manufacturers tend to distribute themselves. Or sold through traditional drugstores or pharmacies as well Slot

Traditional medicine registration process

 • Requesting permission to produce a sample drug / or order a sample drug into the Kingdom for requesting Slot
 • Register of drug formulas according to the YorBor.8 form, submit an application at the comprehensive health product service center.
 • (One Stop Service Center) Food and Drug Administration
 • Submitting a request for microbial analysis According to the announcement of the Food Committee Slot
 • And drugs on the criteria for the registration of traditional drug recipes about
 • Microbial and heavy metal contamination standards at the places specified in the Notification
 • Submitting an application for drug identification, use form Yor 1, submit an application at a product service center
 • Comprehensive Health (One Stop Service Center), Food Commission
 • And medicine

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / Slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ท่านให้เอา ข้าวสารคั่ว ๑ เกลือทะเล (คลือใส่แกง) ๑พริกไทยร่อน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่งนี้เอาอย่างละเท่าๆ กันนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่เมืดพุทร ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เมืด วันละ๓ เวลา ก่อนอาหารเซ้ำ-เย็น และก่อนนอนแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ทำให้มีสุขภาพอนามัยดี ภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือนท่านให้เอา หัวแห้วหมู ๑ พริกไทยร่อน ๑ ต้นเหงือกปลา
หมอ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่ๆ กัน นำมาตากให้แห้ง ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เมืด เวลาก่อนอาหารเข้า-เย็น และก่อนนอนแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วยาแก้โรคนานาชนิด
ก่นให้เอา เขากวางบำ ㆍ ท่อน นำมใส่กระป๋องโอวัลติน ที่เจาะไ

แล้วปิดฝาสมด้วยไฟแกลบ จนขากวางนั้นดำเป็นถ่าน แล้วนำไปใช้ยารักษาโรคนานาชนิด คื แก้โรคบาดทะยัก แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้พิษงูกัดใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้น้ำยกาที่เป็นแผล โรคหายแลฯ ใช้เป็นยาถอนพิษไข้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แก้ไขทับระดูและระดูทับไข้ ใช้เขากวางนั้นฝนกับน้ำซาว
ข้าว ใช้น้ำยรับประทาน โรคหายแลฯ แก้โรคเริม งูสวัด ขยุ้มตื่นหมา-ไฟลามทุ่ง ใช้เขากวางนั้น ฝนกับน้ำผสกับดินสอพอง ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล โรคหายแลฯ แก้พิษไฟลวกน้ำร้อนลวกน้ำมันลวก ใช้เขากวางนั้น ฝนกับสุราใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล หายแลฯ แก้โรคปวดฟัน ปวดหู ใช้เขากวางนั้นฝนกับน้ำฝนแทรกพิมเสน ใช้ทาที่ปวดฟัน ใช้หยอดหูโรคหายแลฯ ใช้รักษาโรคเจ็บตาของสัตว์ทุกชนิด ใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้น้ำยาทาโรคหายแลฯ แก้โรคมะเร็วภายนอกใช้เขากวางนั้น ฝนกับสร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล โรคหายแลฯ

ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย
ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย

The medicine for emaciation is less strong. You give 1 roasted rice, 1 sea salt (curry paste), 1 sifted pepper, and 3 of these drugs. Together to pound thoroughly mixed with real honey Making a great-sized bolus when Phuttha Use 1 time per time, 3 times a day, before meal – dinner. And before bed, cure the disease, emaciation, less strength

Make it healthy Within no more than 3 months, he had to take the head of the water chestnuts, 1 pepper sifted, 1 fish gills, 1 doctor, all 3 drugs. Use 1 time per time, before dinner – dinner. And before bed, cure the disease, emaciation, less strength Has a powerful and powerful result Has been used to treat a lot of good results. Elixir of various kinds
crunch, take some antler ㆍ milk tube into a can of Ovaltine. Drill.

Then close the lid with a light husk. Until the legs of the deer are black as charcoal And applied to the drug to treat many kinds of diseases as well as to cure tetanus Neutralize animal bites To cure snake bites, use antler, rain and create, use drugs that are wounds, healed disease, and use as antidote for both children and adults. Correct menstrual and menstrual fever Use that antler in the rain and rinse water

rice Using water, eating, cured disease and cure herpes zoster, frightened dog – erysipelas. Use that antler Rain and water Apply to the area where the wound is cured Use that antler Fon and alcohol are applied to the wounded area and healed, cure disease, toothache, earache, and use that antler. Apply to toothache Using ear drops, the disease has disappeared. Used to treat eye pain in all animals. Use that antler, rain and erect, use a liquid to apply the disease and disappear. Cure the disease quickly outside. Use that antler, rain and erect. Apply the wound area Disease cured.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / gclub

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ ท่านให้เอา หัวยข้าวเย็นทั้ง ๒ (คือ หัวยาข้าวเย็นเหนือ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ กำมะถันเหลือง ๑ กำแพงเจ็ดชั้น๑ ทองพันชั่ง ๑ ชะเอมเทศ ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑๐ บาทเท่กันนำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาเวลาหลังอาหารวันละ ๓ เวลา
แก้โรคหัวใจโต ซึ่งมีอกรหัวใจเต้นผิดปกติ อ่อนเพลียเหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ท่านให้เอา ต้นไมยราบ (อาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างให้สะอด สับเป็นชิ้นตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลืองใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชาแก้โรคหัวใจสั่นหรือหัวใจเต้นแรงผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วท่านให้เอา ต้นและใบบัวบก จำนวนมากพอสมควรนำมาล้างน้ำให้สะอาดตำให้แหลก

คั้นเอาน้ำ ผสมกับน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ พอมีรสหวานเล็กน้อยใช้รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๓ เวลา ติดต่อกันประมาณ ๗-๑๐ วันแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอคารเจ็บปวดที่หน้าอกข้างซ้าย หายใจขัด เหนื่อยงย อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลา ได
ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เคยใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว

ท่านให้เอา หัวผักกาดขาวสด (หัวไช้เท้า นำมาล้างน้ำให้สะอาด ปอกเปลือกแล้วใช้จิ้มน้ำผึ้งแท้ รับประทานครั้งละ ๑ หัว เวลาเช้า-เย็น ทุกวันประมาณ ๑๕ วันแก้โรคหัวใจ ได้ผลดีอย่างซะงัดนักแลฯ เมื่อหายโรคแล้วให้ใส่บาตรพระ ๕ รูป อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วย

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ

ยาแก้โรคหัวใจ แผนโบราณ

An ancient heart remedy, you have to take the 2 cold rice heads (ie Hua Ya Khao Yen Nuea 1 The drug head, Southern rice 1, sulfur yellow 1, Kamphaengjet Chae 1, Tong Phanchang 1, licorice 1, all 6 of these drugs, the weight of 10 baht is cool, put in a clay pot, boiled with enough water. Use the solution for eating 1 cup of tea time after meals 3 times a day. Which has an irregular heartbeat Tiredness, breathlessness, to disappear Has been consistently good results.

You have to take the mimosa (Uncle and the roots) and wash it. Chopped into pieces, dried in the sun. Roasted light to cook yellow, use it to brew with hot water. Eat different tea to cure heart palpitations or an irregular heartbeat Has a powerful and powerful result Had been used to maintain good results Asiatic plants and leaves A large amount of water is washed thoroughly and crushed.

Juice Mix with brown sugar or white sugar. When it has a slightly sweet taste, it is used to eat 1 glass per time, 3 consecutive times a day, about 7-10 days to cure heart disease. Which has pain in the left chest, exhaustion, exhaustion, exhaustion and sweat all the time Dai
Strong results and strong results. I used to treat myself completely.

You give me Fresh white radish (radish is rinsed thoroughly. Peeled and dipped in real honey. Eat 1 head each time in the morning and evening every day for about 15 days to cure heart disease. Get a good result After the disease is cured, put five monks alms giving to the owner of the drug as well.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / gclub

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ยาสมานมดลูก

ยาสมานมดลูก ท่านให้เอาต้นเอื้องนางทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ต้นเอื้องนามีลักษณะใบหนาและสั้น คล้ายกล้วยไม้ มีดอกใหญ่สีแดง ต้นสูงประมาณ 3-5ฟุต กับต้นแพงพวยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ตัวยาทั้ง 2 นี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำสะอาด ใส่หม้อ ดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา ทุกวันหลังจากคลอดบุตรแล้ว จนกระทั่งออกไฟแล้ว

สรรพคุณ

เป็นยาสมานมดลูก สมาแผลช่องคลอดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ยาแก้โรคคอพอก

ท่านให้เอา คางคกตายซาก1ตัว (ตากแดดให้แห้ง) กับพริกไทยร่อน 1 ถ้วยตะไล นำมาตำให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำมันงามาใส่กระทะ ทองเหลืองตั้งไว้เคี่ยวให้เดือดแล้ว จุ่มห่อยาลงในกระทะทอดน้ำมันงานั้น (พออุ่นๆ) ใช้ประคบที่เป็นคอพอก ประคบบ่อยๆ ชั่วเวลาไม่นานอาการที่เป็นคอพอกจะค่อยๆหายไป

สรพพคุณ

ได้ผลดีชะงัดนักแล

ยาสมานมดลูก

An uterine astringent You have to take the five maiden trees. (Take the whole tree to the root) The Costona leaves are thick and short. Orchids There are large red flowers, 3-5 feet tall with the five watercress trees. (Take the whole tree to the root), the two drugs are taken equally. Cleaned with clean water, put in a clay pot, boiled with enough water. Use the oral solution for 1 cup of tea daily after giving birth. Until the fire is out.

Properties

It is a uterine astringent. Vaginal wound mask to return to its original condition. Has been consistently good results.

Goiter cure

You have to bring 1 mortal toad. (Dried in the sun) with 1 cup of sifted pepper, pinwheel to pound thoroughly. Wrapped in some white cloth Bring sesame oil to the pan. Brass is set to simmer to boil. Dip the medicine wrap into the sesame oil frying pan (warm) and apply the goiter compress frequently for a short time, the goiter will gradually disappear.

Creation

It works very well.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง เพราะเลือดทำท่านให้เอา แมงป่องช้าง ๓ ตัว นำมาเผาไฟบดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแห้ ๓ ซอนแกง คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้ว นำไปใส่ไว้ในรังมดแดง ๗ วัน นำออกมาผสมกับสุรา ใช้รับประทานแก้หญิงมีอคารเป็นบ้าเพราะเลือดทำ หลังจากคลอดบุตรหรือเพราะมีประจำเดือนผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดก่นให้เอา ปุยม็ดลูกตาล จำนวนมากพอสมควรนำมาใส่ภาชนะตั้งไฟ คั่วให้ไหม้กรอบ บดให้ละเอียดผสมกับสุรา ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยซา ใช้รับประทานแก้อการเลือดทำเพราะคลอดลูก ได้ผลดีอย่างซะงัตนักแลฯ

ขนานที่ ๓ก่นให้เอา หนังปลากระเบน นำมาผไฟบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซา สรรพคุณ แก้อาการสลบแน่นิ่ง เพราะเลือดทำหลังจากคลอดบุตรได้ผลดีอย่างขะงัดนักแลฯ
ขนานที่ ๔ก่อนให้เอา หญไทร ๑ กำมือ ชิงสด ๗ แง่ง พริกไทยร่อน ๗ เม็ด หัวกระเทียม ๒ กลีบ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาเฉพาะน้ำยใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเมื่อคลอดลูกแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดสรรพคุณยาถ่ายลุเลือดเสียกำนห้อ เถวัลปรียง แกนลั่นทม ๑ ใบมะกา ๑ ข่ ๑ หัวยา

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง

Medicines to cure mania Because the blood made him take 3 elephant scorpions to be burned on fire, ground them thoroughly, mixed with honey, 3 Sun dried curry, mixed well. Put it in the ant’s nest for 7 days, then mix it out with liquor. Use it orally to cure women with madness because of the blood. After giving birth or because of abnormal menstruation It has a powerful effect. Bring a moderate amount of muddy mud to put it in a firebox. Roasted to crunchy Ground thoroughly mixed with about 1 cup of liquor. Used to cure the blood flow caused by childbirth. It works as well as everything.

Parallel 3 kinks to take stingray skin. Bring the fire to ground thoroughly mixed with liquor. Eating 1 cup at a time, properties to relieve symptoms of stagnation Because the blood is made after giving birth, it has a very good result. Thoroughly Just squeezed water, used to eat, relieve blood symptoms, made after giving birth Efficiently effective, blood transfusion drug, amulet, phalang, Lanthom, 1 maca leaves, 1, Hua Ya

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<


ยาแก้ไข้ทับระดู

ยาแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้         ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ดีปลี ๑ สะค้าน ๑ ลูกสมอไทย ๑ ผักคราด ๑ ชะพลู ๑ แก่นมะหาด ๑ ไม้สัก ๑ แก่นจิก ๑ แก่นต้นรัง ๑

แก่นไม้่ประดู่ ๑ เมล็ดฝ้าย ๑ รากหญ้าคา ๑ หัวแห้วหมู ๑ ใบมะกา ๑ ก้านสะเดา ๑ ต้นกะเพรา ๑ ตัวยาทั้ง ๑๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน,ตาไม้ไผ่สีสุก ๗ ตา,หัวกะลามะพร้าว ๓ หัว


ตัวยาทั้ง ๑๙ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ก่อนอาหาร เช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดูและระดูทับไข้

ได้ผลดีชะงักนักแล ฯ๒.ยาแก้โรคไอเป็นเลือด ท่านให้เอา ใบมะกา ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ เถาคันแดง ๑ ใบมะคำไก่ ๑ เกลือทะเล

(เกลือใส่แกง) ๑ ตัวยาทั้ง ๕ นี้เอาหนักอย่างละ ๕ ตำลึง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา ทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคไอเป็นเลือดให้หายไป ได้ผลชะงักนักแล ฯ๓.ยาแก้โรคไอเรื้อรัง         

ท่านให้เอา หัวอุตพิดสด(พอสมควร) ๑ หัวกระเทียม ๗ กลีบ ๑ พริกไทยร่อน ๗ เม็ด ๑ ดีปลี ๗ ดอก ๑ ตัวยาทั้ง ๔ นี้ นำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้

ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด ใช้ทานครั้งละ ๑ เม็ด มีสรรพคุณแก้โรคไอเรื้อรัง ได้ผลอย่างชะงักนักแล ฯ๔.ยาทิพย์ไสยาสน์        ท่านให้เอา ลูกจันทน์ ๑ ยาดำ ๑

ยาแก้ไข้ทับระดู

Medicines to cure dicobacteria and over fever,

you have to take sifted pepper 1 Dipli 1 Saan 1 Thai anchor 1 Vegetable rake 1

Cha Plu 1 Kaen Mahad 1 Teak wood 1 Kaen Jik 1

Kaen from Rang 1 Kaen Pradu 1 Cotton seed 1 1 kha root, 1 water chestnut head, 1 maca leaf, 1

neem stem, 1 basil tree, all 17 drugs, weight 1 baht each, the same size, 7 big bamboo buds, 3 coconut shell heads.

This was put in a clay pot, boiled with enough water.

Use the solution for eating 1 cup of tea each time before breakfast and dinner has the properties to cure dengue fever and menstrual fever.

Good results 2. Medicines for coughing up blood,

take 1 maca leaves, 1 red vine leaves, 1 machamkai leaves 1, sea salt (curry salt) 1, all 5 of these 5 pills, take 5 gums each and put them in a clay pot, boiled with water.

Use enough liquid to eat 1 cup each time. Tea has properties to cure coughing blood to disappear. Has stopped results and 3. Chronic cough medicine.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาครรภ์รักษา

ยาครรภ์รักษา ท่านให้เอาหัวยาเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ เกสรทั้ง ๕ (คือดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๒ ดอกมะลิ๑ ดอกสารภี ๒ เกสรบัวหัวหลวง๑) เนระพูสี ๑ ตัวยาทั้ง ๘ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่านั้น นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา

สรรพคุณ เป็นยาบำรุงสุขภาพของแม่และลูกในครรภ์ ทำให้คลอดลูกง่าย เคยใช้ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ทรงประทานโกฐห้า (คือกตหัวบัว 1 กตส 1 กตค 1 กอเชียง 1กตจุลลัมพะ 1) เทียนทั้ง 5 เล่ม (เช่นเทียนขาว 1 เล่มเทียนขาว 1 เล่มเทียน 1 เล่มข้าวเปลือก 1 เทียนตาตุ่ม 1) เกษรทั้ง 5 (ได้แก่ ดอกพิกุล 1 ดอกบุญนาค 1 ดอกดอกมะลิ 1 สารภี 1 เกสรบัวหลวง 1) กฤษณา 1 รากสามสิบ 1 กลัมปัง 1 จันทร์ขาว 1 จันทร์แดง 1 ขอนดอก 1 ละมุลแวง 1 แก่นสน 1 เทพรา 1 สลอด 1 สักกี 1 อบเชย 1 ทั้งตัวยาทั้งหมด 27 อย่างนี้เอาน้ำหนักเท่ากันลูกละ 1 บาทนำลงหม้อ.ต้มดินกับน้ำมะพร้าวอ่อน 2-3 ลูกพร้อมกับกากมะพร้าวอ่อน. แล้วเติมน้ำดามากขึ้น ใช้น้ำยาสำหรับรับประทานครั้งละ 1 แก้วเช้า – กลางวัน – เย็นวัน 3 ครั้งละ

สรรพคุณ เป็นการรักษาครรภ์และเป็นการแก้จิตฟุ้งซ่านมีผลอย่างมากตั้งแต่ตั้งครรภ์ 3 เดือนสามารถต้มยานี้ได้ ควรต้มกินเดือนละหม้อจะคลอดแล้ว

ยาครรภ์รักษา

ยาครรภ์รักษา

Medicinal pregnancy treatment He gave the head of cold medicine over 1 head of medicine, 1 Southern rice, 1 pollen all 5 (ie 1 Phikul flower, 2 Bunnag flower, 1 jasmine flower, Saraphi 2 pollen, Bua Hua Luang 1) Nera Pu Si, 8 drugs, all 8 of this, only 1 baht each. Bring it to the clay pot and boil it with enough water. Use the solution for eating 1 cup of tea each time.

Properties is a health tonic for mother and baby. Make it easy to give birth Used to be potent and effective.

He gave Kotha Haa (ie Kor Hua Bua 1 Kor Sor 1 Kor Por Kor 1 Kor Chiang 1 Khot Chulam Pha 1) all 5 candles (such as 1 white candle, 1 white candle, 1 candle, 1 paddy Thantatum candle 1) All 5 Kaysorn (including 1 Pikul flower, 1 Bunnak flower, 1 jasmine flower, Saraphi 1, Bua Luang pollen 1) Krisana 1 Roots Thirty 1 Glampang 1 Chan White 1 Moon Red 1 Khon Dok 1 Lamul Wang 1 core Son, 1 Thepra, 1 crot, 1 packet, 1 cinnamon, 1 whole body, all 27 drugs, the same weight, 1 baht per ball, put into the pot. Boil the soil with 2-3 young coconut water along with the young coconut residue. And add more black water Use the solution for eating 1 glass each morning – lunch – evening 3 times each time.

Properties is a treatment for pregnancy and is a cure for mental distraction. It has been very effective since 3 months of pregnancy. You should boil it a month and eat it a month.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น

เกสรจากดอกไม้ทั้ง 9

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น เกสรดอกไม้จากทั้งหมด 9 ดอกคือดอกมะลิพิกุลบุนนาคหรือดอกสารภีเกสรบัวหลวงดอกจำปาดอกกระดังงาดอกลำเจียกและดอกกล่ำดอนเพื่อช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้เจริญอาหารและแก้โรคตา

ใบฟ้าทะลายโจร ใบย่านาง และกาฝากมะม่วง

ใบอัญชันใบย่านางและกาฝากมะม่วง. ลดความดันโลหิต (ซึ่งอาจแสดงด้วยอาการปวดศีรษะจากความเครียดและความวิตกกังวล)

บมะนาว ก้านสะเดา และเถาบอระเพ็ดสด

ใบมะนาวก้านสะเดาและเถาบอระเพ็ดสด นำไปต้มให้เดือดและมีรสขม รักษาอาการวิงเวียนศีรษะวิงเวียนศีรษะหน้ามืดปวดศีรษะวิงเวียนตาพร่าหูอื้อ

เหง้าไพล 

เหง้าไพลใช้เหง้าไพลสดละเอียดใส่เกลือแกงลงบนแผลอาจใช้ผ้าปิดทับบนแผล หลังจากนั้นไม่นานเมื่อยาซึมออกจากเหง้าไพลมีน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ช่วยบรรเทาแผลเนื้อสด แผลอักเสบ

หญ้าหนวดแมว

Catnip ช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ช่วยขับปัสสาวะรักษานิ่วละลายนิ่วหรือช่วยลดขนาดนิ่วนำหญ้าแมวทั้งต้นมาต้มดื่มกับน้ำตลอดทั้งวันประมาณ 1-6 เดือนจะช่วยให้ปัสสาวะใสและคล่องลดอาการปวดของนิ่ว และทำให้นิ่วมีขนาดเล็กลงและหลุดออกมาเอง

ใบรางจืด

ใบรางจืดขยำน้ำช่วยแก้พิษ

ต้นกระเบา

เมล็ดกระเบาใช้ปรุงน้ำมัน ช่วยลดอาการปวดข้อ

พิลังกาสา 

ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย

ลิ้นงูเห่า 

ตำรายาไทย ใช้ใบ ตำหรือขยี้ทาหรือพอกแก้พิษร้อนอักเสบ ปวดฝี ราก ตำพอกแก้พิษตะขาบ และแมงป่อง

ใบกระบือเจ็ดตัว 

ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้

ว่านหอมแดง 

ตำรายาไทย ใช้ หัว มีรสร้อน มีสรรพคุณขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ หรือตำผสมกับเหง้าเปราะหอมสุมหัวเด็ก แก้หวัดคัดจมูกในเด็ก เป็นยาขับปัสสาวะ ยาระบาย ทำให้อาเจียน แก้บิด และอาการอักเสบของริดสีดวงทวาร น้ำยาที่ได้จากหัวใต้ดินใช้ทาบาดแผล แมลงกัดต่อย บดเป็นผงทาแก้ปวดท้อง

ผัดกะเพรา

 (สูตรของอาจารย์คมสัน) รากผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอมแดง ลูกกระวาน ขิง พริกชี้ฟ้าเขียว พริกขี้หนูเขียว ดอกกะเพรา และรากกะเพรา มีรสร้อนช่วยขับลม

ผักบุ้งทะเล 

ใช้เป็นยาทาแก้อาการอักเสบ แก้พิษจากแมงกะพรุนไฟ ทำให้แผลหายเร็วและไม่เป็นแผลเป็น ต้นสดนำมาตำให้พอแหลกผสมกับน้ำส้มสายชู นำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล หรือใช้ใบสดประมาณ 10-15 ใบ นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำทาแผลบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน

อำพันทอง

 อำพันทะเล หรือขี้ปลาวาฬ หรืออำพันทอง มีราคาแพงมาก ถูกใช้เป็นเครื่องหอมสำคัญในตำรับยาหอมอย่างดี อำพันทองมีรสเอียนคาวเล็กน้อย มีสรรพคุณบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ลมวิงเวียน แก้เสมหะ และบำรุงโลหิต จึงมีการนำอำพันทองมาเป็นส่วนผสมในยาหอมชั้นดี อาทิ ยาหอมภูลประสิทธิ์ และยาหอมหมอหวาน เป็นต้น

ใบชบา

 สามารถช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ ช่วยบำรุงผมให้ดกดำเงางาม ด้วยการใช้ใบชบาประมาณ 1 กำมือ ล้างให้สะอาด แล้วนำมาตำให้แหลก เติมน้ำเล็กน้อย ให้คั้นเอาแต่น้ำแล้วกรองกากทิ้ง หลังจากนั้นให้ใช้น้ำเมือกจากใบชบามาใช้สระผม จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและช่วยบำรุงผมด้วย

ว่านนางคำ

 มีสรรพคุณช่วยกระทุ้งพิษต่างๆ ในร่างกาย ช่วยแก้พิษจากว่านร้ายต่างๆ แก้ฤทธิ์ของว่านทั้งปวง เพราะว่านนางคำจัดเป็น “พญาว่าน”

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น

pollen from all 9 flowers

The pollen of all 9 flowers is jasmine, Pikul, Bunnag or Saraphi, Bua Luang, Champa flowers, Ylang-ylang flowers, Lam Chiak flowers and Klam Don flowers to help relieve the heat in thirst. Cure fever,

Phthalai leaves, Yanang leaves and Mango parasites

Butterfly pea leaves, Yanang leaves and mango parasites. Lowering blood pressure (Which may be expressed with a headache from stress and anxiety)

Lemons, neem stalks, and fresh borapet vines

Lemon leaves, neem stems, and fresh wormwood vines. Bring it to a boil and have a bitter taste. Treat dizziness, dizziness, fainting, headache, dizziness, blurred vision, tinnitus.

rhizomes

Plai rhizomes Use fresh, finely ground Plai rhizomes, put table salt on the wound, may use a cloth to cover the wound. After a while, when the drug seeps from the rhizomes, Plai contains natural essential oils.

cat grass

Catnip helps treat urinary tract disease. Helps to diuretic, heal gallstones, dissolve gallstones or help reduce gallstones.Bring the whole cat grass to boil and drink with water throughout the day for 1-6

card cover

Rangchuea leaves with crumpled water help neutralize toxins.

Ton Kaba

Krabaa seed is used for cooking oil. Helps reduce joint pain.

Phulkasa

Leaves and results help with diarrhea.

Tongue

Thai medicine textbook, use the leaves or rubbing, apply or mask to cure the poison, hot, inflammation, pain, abscess, root, and mask to cure centipede poisoning. And scorpions.

A buffalo leaf

It is used as a warming agent to neutralize fever and fever.

That shallot

Thai drug book uses the head is hot and has the properties of expelling air in the stomach and intestines. Or low mixed with rhizomes Cure colds, nasal congestion in children As a diuretic, laxative, vomiting, dysentery, and inflammation of hemorrhoids. The solution

stir-fried basil

(Ajarn Komson’s recipe) Coriander root, garlic, pepper, red onion, cardamom, ginger, green chili. Green paprika, basil flowers and basil roots have a hot flavor that helps expel the wind.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ

ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ ท่านให้เอา แมงปองข้าง ๓ ตัว นำมาเผาไฟละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแห้ ๓ ซอนแกง คลุกเคสำให้เข้ากันดีแล้ว นำไปใส่ไว้ในรังมดแดง ๗ วัน นำออกมาผแก้หญิงมีอาการเป็นบ้าเพราะเลือดทำ หลังจากคลอบุตรหรือเพราะมีประจำเดือนผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯท่านให้เอา ปุยเม็ดลูกตาล จำนวนมากพอสมควรนำมาใส่ภาชนะตั้งไฟ คั่วให้ไหม้กรอบ บดให้ละเอียดผสมกับ
สุรา ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเพราะคลอดลูก ได้ผลดีอย่างชะงัด
นักแลฯกับสุรา ใช้รับประทาน

ท่านให้เอา หนังปลากระเบน นำมาเผาไฟบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซา
แก้อาการสลบแน่นิ่ เพราะเลือดทำหลังจากคลอดบุตรได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ท่านให้เอา หญ้าไทร ๑ กำมือ ขิงสด ๗ แง่ง พริกไทยร่อน ๗ เม็ด หัวกระเทียม ๒ กลีบ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาเฉพาะน้ำยาใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเมื่อคลอดลูกแล้ว ได้ผลดีอย่างซะงัดนักแลฯ

ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ
ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ
Medicines to relieve delirium caused by blood.

The medicine for relieving mania because of the blood made you take 3 stalks of japons to be burnt in a fine fire mixed with honey, 3xon Kaeng Kaeng, and mix well together. Put it in a red ant nest for 7 days, bring it out to fix the woman having symptoms of insane blood. After childbirth or due to abnormal menstruation Had a powerful effect and he gave Fluffy Granule Balls A large number of containers put on fire. Roasted to crunchy Ground thoroughly mixed with water for about 1 cup of liquor. Tea is used to relieve blood symptoms caused by childbirth. Has a powerful effect. Use or eat

You give me Stingray leather Bring to the fire and ground thoroughly mixed with liquor. Eating 1 cup at a time. Because the blood produced after childbirth has a very powerful effect. And he gave him a handful of Sai grass, 7 root ginger, 7 sifted pepper, 2 cloves of garlic. Squeezing only the liquid used to relieve the symptoms of blood after giving birth Get very good results..

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<